The stork and the old frog

Արագիլն ու ծեր գորտը

Արագիլը մի ծեր գորտի էր բռնել, բայց խղճաց ու բաց թողեց նրան:
– Ցատկի գնա, – ասաց արագիլը:
Գորտը սաստիկ ուրախացավ, ասաց.
– Ահա՜, վախեցար ինձնից, այսինքն ես քեզնից ուժեղ եմ: Հա՜, հա՜, հա՜:
Այս ասելով  գորտը ուզում էր ցատկեր, որ արագիլից պրծներ, իսկ արագիլը արագ գորտին կերավ ու թռավ ուրիշ գորտ բռնելու:

The stork and the old frog

The stork caught an old frog but soon he was sorry to catch set him free.

-jump , and go away- said the stark.

He said.

-You where afraid and it means Am stronger than you.

Saying that, the frog wanted to jump to escape the stork but hi ate the frog and ran away after other frogs to eta.

Մայրենի

1.Համեմատիր դեմ դիմաց գրված բառերը և ցույց տուր, թե հնչյունական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել.

մուր-գոյական-մրոտ-ածական, մեղու-գոյական-մեղվաբույծ-գոյական և բարդ բառ, նուռ-գոյական-նռնենի-գոյական և ածանցավոր բառ, առու-գոյական-առվակ-գոյական և ածանցավոր բառ, աղմուկ-գոյական-աղմկել-բայ, սուր-գոյական-սրամարտ-գոյակն և բառդ բառ, ծուխ-գոյական-ծխախոտ-գոյական և բառդ բառ, ածուխ-գոյական-ածխահանք-գոյական և բառդ բառ, մասուր-գոյական-մասրենի-ածանցավոր, բլուր-գոյական-բլրակ-ածանցավոր, թթու-գոյական-թթվաշ-ածական, ապուշ-գոյական-ապշել-բայ:

2. Տրված բառերից յուրաքանչյուրով 2-ական բառ կազմիր այնպես, որ տեղի ունենա հնչյունի փոփոխություն՝

լուռ-լռություն-լռել, սուտ-սուտախոս-ստել, ջուր-ջրել-անջուր, հուր-հրեղեն-հրածին, մութ-մթնել-մութություն, ձուկ-ձկնորս-ձկնիկ, տուն-տնակ-անտուն, սուրբ-սրբանալ-սրբություն:

3. Հետևյալ բառակապակցությունների դիմաց համապատասխան բառեր գրիր: Օրինակ՝ հրդեհ հանգցնող-հրշեջ

լուր բերող-լրաբեր, սուտ խոսող-սուտխոսան, ձուկ որսացող-ձկնավորս, տունը պահող-տնապահ, ծուխը տնից հեռացնող-ծխատար, ջուր կրող-ջրկիր, հաճախ լուռ մնացող-լռակյաց, թթի ծառ-թթենի, լեզվի մասնագետ-լեզվագետ, ձվի ձև ունեցող-ձվաձեղ:

4. Վերականգնիր հետևյալ բառերի առաջին բաղադրիչի անհնչյունափոխ ձևը: Օրինակ՝ ծաղկաբույլ-ծաղիկ:

մտամոլոր-միտք, վիրաբույժ-վերք, զինագործ-զենք, ըմպանակ-ըմպել, գրադարակ-գիր, երկնասույզ-երկինք, լծկան-լուծ, սրընթաց-սուր, կիսալուսին, մրրկահույզ, բուսաբան:

5. Շարքերից ընտրիր իմաստով մոտ բառերը՝

ա) ջրել, մթնել, գլխավորել, ամրանալ, խորհրդածել, ապշել

բ) զարմանալ, մտորել, խավարել, պնդանալ, ոռոգել, առաջնորդել

6. Որոշիր, թե ինչ հնչյունափոխության է ենթարկվել ու ձայնավորը հետևյալ բառերում, գրիր տրված օրինակի պես՝
Օրինակ՝ ցրտահար-ցուրտ (ու-ը)

ցրտահար (ու-ը), գլխային (ու-ն սղվել է), գարնանային (ու-ն սղվել է), լեզվակ (ու-ն սղվել է), ձվակեր (ու-ը), գնդաձև (ու-ը), շնչավոր (ու-ը), նռնենի (ու-ը), խորհրդավոր (ու-ը), շրթնային (ու-ը), բրդատու (ու-ը), նրբագեղմ (ու-ը), ամրացնել (ու-ն սղվել է), թթվել (ու-ը), առվահան (ու-ն սղվել է), կատվախաղ (ու-ն սղվել է), լծկան (ու-ը), ձկներ (ու-ը):

7. Հետևյալ բառերից փակագծերում տրված բառերի և մասնիկների օգնությամբ կազմիր նոր բառեր՝ ենթարկելով անհրաժեշտ հնչյունափոխության:

կուրծք(վանդակ) — կրծքավանդակ, ջուր(աման) — ջրաման, շուրջ(գիծ) — շրջագիծ, միս(գործ) — մսագործ, ուրու(ական) — ուրական, տունկ(արան) — տնկարան, մածուն(աման) — մածնաման, չու(ցուցակ) — չցուցակ, սնունդ(մթերք) — սննդամթերք:

 

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Կոտորակներից ո՞րն է փոքր,  33/100, թե՞ 12/100:
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը.
 • 33/100
 • 12/100

Առաջադրանք 2.

Ընտրիր այն կոտորակները, որոնք ընկած են 1/19 -ի և 8/19 -ի միջև:
 • 9/19
 • 4/19
 • 6/19
 • 10/19

Առաջադրանք 3.

Թվերը դասավորի՛ր նվազման կարգով՝

1/12, 1/261, 1/8, 1/9, 1/220, 1/16

1/8, 1/9, 1/12, 1/16, 1/220, 1/261:

Առաջադրանք 4.

852

ա) 165/193 > 163/193

բ) 5/9 < 7/9

գ) 37/5 > 8/5

դ) 13297/2 < 13397/2

ե) 15/4 > 6/4

զ) 187/56 < 200/56

Առաջադրանք 5.

фр.JPG
Խանութում կա 200 կգ միրգ՝ 2/5-ը սալոր է, մնացած մրգի 3/4-ը տանձ է, իսկ մնացածը՝ նարինջ: Գտի՛ր, թե քանի՞ կգ նարինջ կա:

Русский язык

 1. 1.Распредели  слова  по  группам:

  сущ.                                                    прил.                      глагол             

  крик, бег, площадь                         яркий,                    кричит,  поёт,        

  волнение, книга                             голубой                  требовать       

  1) крик  2) яркий 3) кричит  4) поёт  5) бег  6) площадь

  7) голубой  8) волнение  9) требовать  12) книга  

    2.Соедини   существительное   с  прилагательным:

  крупный               скатерть

        румяное                книги        

        жёлтая                  яблоко

        старые                  орех

  крупный — орех

  румяное —  скатерть

  жёлтая — яблоко

  старые — книги

  3.  Укажи   род     словосочетаний   (сущ. с прил.)

  ж. р. — твёрдая земля, крутая  скала. 

  ср.р. —  весеннее  настроение, глубокие  озёра, храброе  сердце.

  м.р. — спелый  огурец, грибной  дождь.

  спелый  огурец

  твёрдая земля

  грибной  дождь

  весеннее  настроение

  глубокие  озёра

  крутая  скала

  храброе  сердце

  4. Подобери к данным существительным подходящие по смыслу имена прилагательные.        

   Ровная дорога, харошый товарищ,

  Чёрный чай, яркое солнце,

  Хитрые лисята, холодный  мороз.  

  5. Запишите пословицы. Подчеркни глаголы

  А) Труд человека кормит, а лень портит .

  Б) Герой умирает , а слава его живёт .

  В) Слово не воробей: вылетит – не поймаешь.

  Г) Скажешь– не воротишь , напишешь  – не сотрёшь .

Մայրենի

.Համեմատիր դեմ դիմաց գրված բառերը և ցույց տուր, թե հնչյունական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել.

Սարգիս-Սարգսյան (ի-ը) , միրգ-մրգատու (ի-ը), ջիղ-ջղային (ի-ը), կաղին-կաղնի (ի-ը), որդի-որդյակ (ի-ն սղվել է յ), կռիվ-կռվել (ի-ը), խիղճ-խղճալ (ի-ը), կծիկ-կծկել (ի-ը), մահիճ-մահճակալ (ի-ը), կոշիկ-կոշկեղեն (ի-ը), նկարիչ-նկարչությու (ի-ը), կղզի-կղզյակ (ի-ը):

2. Տրված բառերը տեղադրիր տրված շարքերում՝

ի-ն սղվել է (չի արտասանվում) Մկրտչյան,  վարչություն,  դեղնավուն, գեղեցկանալ, փոթորկայլի, մրրկածուփ, վրձնահարված, նկարչություն:

ի-ն դարձել է ը,( որը չի գրվում)- նարնջագույն, վերջնական,  բժշկական, սկզբնակետ, կնքել, սրտամորմոք, կարմրավուն:

Մկրտչյան, նարնջագույն, վարչություն, վերջնական, դեղնավուն, գեղեցկանալ, փոթորկալի, մրրկածուփ, բժշկական, սկզբնակետ, կնքել, վրձնահարված, նկարչական, սրտամորմոք, կարմրավուն:

3. Բառերը տեղադրիր համապատասխան շարքերում՝

որդյակ, քաղաքացիություն, տարեվերջ, աղավնյակ, ուղենիշ, գերություն, գերեվարել, հոգեբան, ոսկեթել, ոսկերիզ, փոշոտ, բարություն, բարեպաշտ, ուղեգորգ, թշնամանալ, փոշեծածկ, կենդանություն, կղզիանալ, այգեպան, տարեդարձ, որդեգրել:

Բառավերջի ի-ն

ա) Դարձել է ե- տարեվերջ, գերեվարել, հոգեբան, ոսկեթել, ոսկերիզ, բարեպաշտ, ուղեգորգ, փոշեծածկ, այգեպան, տարեդարձ, որդեգրել:

բ) Ընկել է-  ուղենիշ, գերություն, փոշի, բարություն, թշնամանալ, կենդանություն:

գ) դարձել է յ- որդյակ, աղավնյակ:

դ) պահպանվել է-քաղաքացիություն, կղզիանալ:

4.Հետևյալ բառերից փակագծերում տրված բառերի և մասնիկների օգնությամբ կազմիր նոր բառեր՝ ենթարկելով անհրաժեշտ հնչյունափոխության:

Թիվ (նշան) նվանշան, գին(ցուցակ) գնացուցակ, ուղի(գիր) ուղեգիր, միս(գործ) մսագործ, գարի(հաց) գարիհաց, ծաղիկ(թերթ) ծաղիկթերթ, դեղին(մորթ) դեղնամորթ, խնդիր(գիրք) խնդրագիրք, սիրտ(ցավ) սրտացավ, բարի(կամ) բարեկամ, այգի(պան) այգեպան, հոգի(ակ) հոգյակ, երկիր(բան) երկրաբան:

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

01

Ա)3 և 2 Բ) 2 և 5 Գ)8  և 6 Դ) 10 և 9 Ե)2  և 1 Զ)13  և 7  Է)5 և 3 Ը)7  և 6

Առաջադրանք 2.

12

Ա)6,2 և 3  Բ) 6,4 )130,39 և 30 3 Գ)130,39 և 30  Դ)2,3 )130,39 և 30 6 Ե) 30,6  և 10 Զ)4,3 և 6

Առաջադրանք 3.

13

Ա) 1/2=1×12/2×12=12/24 և 2/3=2×8/3×8=16/24

Բ)3/2=3×12/2×12=36/24 և 5/6=5×4/6×4=20/24

Գ)7/12=7×2/12×2=14/24 և 9/4=9×6/4×6=54/24

Դ)3/4=3×6/4×6=18/24 և 17/6=17×4/6×4=68/24

Ե) 7/3=7×8/3×8=56/24 և 11/12=11×2/12×2=121/24

Զ)13/6=13×4/6×4=52/24 և 14/3=14×8/3×8=112/24

Է)9/8=9×3/8×3=27/24 և9/2=9×12/2×12=108/24

Ը)1/12=1×2/12×2=2/24 և 5/8=5×3/8×3=15/24

Առաջադրանք 4.

03

Մայրենի

Ուշանում է Ձեր նամակի պատասխանը,բայց Դուք չպիտի նեղանաք,սիրելի Նուարդ:Չեմ ուզում պատճառաբանել նամակիս ուշանալը,նախ նրա համար ,որ ավելի լավ է հավատալ բարեկամներին և ոչ մի վատ բան չենթադրել այդպիսի դեպքերում:Երկար կլիներ գրել և հետաքրքրական չէ այդ ամենը, բայց առավել այն պատճառով,որ ամեն պատճառաբանություն կարելի է այս կամ այն կերպ հերքել:Այս դեպքում ես ունեմ հիմնավոր պատճառներ,եթե միայն կարելի է հիմնավոր համարել որևէ պատճառ:Սակայն առհասարակ կուզեի ,որ կանոն լիներ մեր մեջ գրել այն ժամանակ ,երբ«գրվում է»,երբ կա հոգեկան և ֆիզիկական հնարավորություն:Այս ամենն ասում եմ,որ մեր մեջ դատարկ բանի համար թյուրիմացություն չպատահի:Եվ ,իրավ,ինչ արժե այն նամակը,որը գրվում է միայն գրված լինելու համար:
Այս փոքրիկ նախաբանը թող սրտմտություն չպատճառի Ձեզ: Серьезно,да. Լինենք միշտ ազատ և անկեղծ,որքան հնարավոր է:Կարծեմ կան ծաղիկներ ,որոնք փակվում են երբ մոտենում ես,կամ ձեռք ես տալիս նրանց,կարծեմ կան այդպիսի ծաղիկներ:Հոգին ավելի քան այդ ծաղիկները վախենում է կեղծիքից ու բռնությունից:Վերջերս ես այնքան եմ ամփոփվել իմ մտածումներով ու զգացումներով իմ մեջ,որ շատ քչերի հետ ,գրեթե ոչ ոքի հետ,բացի Պաուլոյից,նամակագրություն չունեմ և նամակ գրելուց ետ եմ սովորել:
Իսկ պաշտոնական կամ կիսապաշտոնական նամակագրությունից գրեթե զզվում եմ:Դրա համար էլ կուզեի նամակագրության ժամանակ ինձ միանգամայն ազատ զգալ և անպատասխանատու,ինչպես ինքս իմ առջև:Հակառակ դեպքում ինձ համար կստեղծվեն շատ անախորժ մոմենտներ:Բանն այն է,որն նամակ գրելը ես համարում եմ մի զրույց,իսկ ընկերական և մտերմական զրույցի ժամանակ խոսքեր չես ընտրում և չես աշխատում խոսել տրամաբանորեն ու «խելոք»,այլ զրուցում ես անբռնազբոսիկ,ազատ,առանց վախենալու և քաշվելու:Ահա թե ինչու ես ասում եմ,որ նամակը պետք է միայն այն մարդը կարդա ,ում գրված է նա:Նամակում գրածիս համար ոչ ոք իրավունք չունի ինձ պատասխանատվության կոչելու,ինչպես իմ մտերմին ասած մասնավոր,ինտիմ խոսակցության համար-ինչին էլ վերաբերվի այդ զրույցը:Ահա այսպիսի ինտիմ նամակագրություն եմ սիրում ես:Ուրիշ տեսակ ՝ոչ: Ձեր նամակը ինձ ուրախացրեց և տխրեցրեց:Ուրախացրեց,որովհետ և Դուք էիք գրել այն,տխրեցրեց,որովհետև բուռն ցանկություն զգացի Ձեզ տեսնելու և ջերմ համբուրելու, իսկ Դուք չկայիք և հեռու էիք……

Եվ հիշեցի ես հորդ անձրևի տակ
Սլացող կառքը,որ տանում էր մեզ,
Եվ քո խոսքերի կարկաչունն արագ,
Եվ քո աչքերի փայլը հրակեզ……

Մտաբերեցի և՜ «Եդեմ» այգին,
Եվ համբույրները տարփոտ գգվանքում,
Երբ հրահրում է կուրծքըս քո կրծքին
Մի բոցով այրում հոգիս քո հոգում …..

Եվ հրաժեշտը մեր տխուր ու ցուրտ,
Երբ մենք անկարող գրկել մեկմեկու,
Ձեռք էինք պարզում սառն ու անխորհուրդ,
Որպես առօրյա ծանոթներ երկու…..

Բայց գուցե մնաց և քո հոգու մեջ
Մի տխուր նվագ,լուսեղեն մի հուշ,
Որպես սիրելի պոետից մի էջ,
Որ ժպտում է միշտ գգվանքով անուշ…….

Չկարծեք ,սիրելի Նվարդ,որ ես սովորություն ունեմ իմ նամակները «պոեզ»-ներով զարդարելու:Քավ լիցի:Այս էքսպրոմտը վաղուց «լեզվիս վրա» էր,ինչպես ասում են դուրս թռավ:Այս «պոեզ»-իս ներող աչքերով նայեցեք և խիստ մի դատեք:Գուցե ապագայում նա ավելի շնորհալի հագուստով ու ձևով ներկայանա Ձեզ,թեև նա նույնը կլինի (եթե միայն« համաձայնի» փոխվել): Թող Ձեր անուշ աչքերը սիրով ընդունեն իմ այս տխուր թռչնակին:
Դուք ուզում եք ,որ « այն գրքույկը» ղրկեմ ,բայց ես առայժմ չեմ ղրկում:Գուցե ինձ հաջողվի մի ավելի լավ հիշատակ ղրկել Ձեզ ,երբ այս չոլ երկրից դուրս գամ լույս աշխարհ:Համենայն դեպս ես երբեք չեմ զլանա Ձեզ «մնայուն» հիշատակ նվիրելուց,եթե միայն Ձեր մեջ«մնայուն » լինի այդպիսի հիշատակ ունենալու և մոռացության ցանկություն չզգաք դեպի իմ հիշատակը:Այդպես եմ ասում ,որովհետև իմ սիրտը տխուր է այսօր,թեպետև պայծառ տխրությամբ:Ահա մեր սարերն էլ այսօր մշուշով են պատել իրենց բարձր գլուխները,որովհետև իմ սիրտը տխուր է:Այո,ես այդպես եմ կարծում :Серьезно,да!
Սեղանս զարդարված է այդ կապույտ ու կանաչ սարերի վայրի,քնքույշ ծաղիկներով:Շատ են ,անունները չգիտեմ:Մի առանձին փունջ էլ կա անմոռուկներից:Ահա այդ փնջից ուղարկում եմ մի սիրուն ու լավ աղջկա մի քանի ծաղիկ,որ նա ինձ չմոռանա……Եվ եթե այդ սիրուն ու լավ աղջիկը մեր սարերում լիներ ինձ հետ,գիտեք որքան լավ կլիներ-ես պիտի ասեի նրան.«սիրուն աղջիկ,տեսնում ես-ահա մեր սարերը լա՜յն ու բաց,տեսնում ես որքան ծաղիկ կա այնտեղ-ահա այդպես լայն ու բաց է և իմ սիրտը և այնտեղ ավելի շատ ծաղիկներ կան քեզ համար,քան այս սարերում բարձր, և դաշտերում լայն,որովհետև ես այս սարերի զավակն եմ և այս դաշտերի մանուկը»: Այդպես կասեի ես այն սիրուն աղջկան,եթե նա մեր սարերում լիներ ինձ հետ,այն աղջկան ,որին այսօր ուղարկում եմ մի քանի ծաղիկ մեր սարերից ,մի քանի անմոռուկ,որ նա ինձ չմոռանա……..
Բայց կուզեի,որ այդ աղջիկը ինձ «սենտիմենտալ» տղու տեղ չդներ:
Серьезно,да. Մինչև վստահելի մարդ չգտնեմ ,չեմ կարող նամակը ուղարկել քաղաք՝փոստ:Ինձ ասեցին,որ վաղը մեկը քաղաք է գնում,բայց ես վախենում եմ ,ուստի շատ կուզենայի իմանալ ,արդյոք հասավ սույն ուղերձը նաև նրա համար ,որ ուզում եմ Ձեզանից մի լուր իմանալ: Ի դեպ,որտեղ եք լինելու ամառը:
Ձեր Վ.Տ.

«Ես մի քանի տրիոլետ եմ գրել Ձեզ համար,իմ սիրելի ,իմ լավ Նվարդ,բայց ուղղելու կարիք կա,ուստի չղրկեցի:Ուզում էի,որ «տրիոլետների մանյակ»լինի դա,բայց ամեն անգամ երբ նստում էի Ձեզ գրելու,միտս էին ընկնում այդ կիսատ մնացած տրիոլետներս և գրելու տրամադրությունս փախչում էր……
Ահա, սիրելի Նվարդ,իմ տրիոլետներից երեքը:Պետք է լինի յոթը,բայց մնացյալները դեռ շատ են անմշակ:Գլուխս սաստիկ խառն է զանազան գործերով ու կողմնակի մտածումներով, ուստի.պոեզ»-ներով զբաղվելու ժամանակ չի լինում բոլորովին….
Առայժմ վերջացնում եմ նամակս,որ ուշարկեմ,իսկ եթե հետաձգեմ նոր բաեր ավելացնելու՝ կմնա և գուցե ետ մտածեմ՝ուզենալով նորը գրել և այսպես ձգձգվի:
Ամենաջերմ համբույրներով
Ձեր Վահան»

Մայրենի

Ապրիլ 17

Համացանցից գտիր և ծանոթացիր նշանավոր մարդկանց նամակներին: Քեզ դուր եկած մտքերը դուրս գրիր:

Կան նաև նամակ-բանաստեղծություններ: Կարդա և մտածիր:

Ալիսիա Կիրակոսյան
Նամակ առ Հայաստան

Ու ես այդ մարկանց ուզում եմ ասել, 
– Ես Հայաստանը ապրում եմ, մարդիկ, 
Ապրում եմ նրա հնագույն մաշկով, 
Բույրով մենավոր 
Եվ զգում նրան իմ արմատներով… 
Ես չգնացի նրան տեսնելու ու հավանելու, 
Գնացի այնտեղ նորից ծնվելու 
Եվ որոնելու լույսն իմ նախնական, 
Եվ սկսելու իմ զրո դարից: 

Русский язык

11.04-17.04

Птицы – наши друзья
Посмотрите на рисунки и скажите, какие птицы вам знакомы. Назовите их по-армянскиб а знаете ли вы, для чего нужны птицы в природе? Чем они полезны человеку? А может человек нанести вред птицам? Знаете ли вы, каких птиц называют перелётными, а к аких зимующими?

Прочитайте описания птицы и найдите соответствующий рисунок. Это птичка с округлой головкой, короткой шеей, короткими и округлыми крыльями. Клюв твëрдый и заострëнный к концу. В холодное время эти птицы сидят, тесно прижавшись друг к другу. Это очень красивая птица. На голове чёрная шапочка, щёчки белые, а на горле чёрная полоска – галстучек, крылья и хвост – серые, спина – жёлтозелёная, а брюшко – жёлтое. У этой птицы красивое пёстрое оперение: верх тела – чёрный, на голове и на шее – белые пятна, клюв прочный и острый. Эту птицу называют лесным доктором.

ворона, синица, дятел, воробей, сорока, снегирь

download (1)download (2)downloaddownload (3)imagesdownload (4)

На снегу прыгает птичка с алой грудью, с белой под цвет снега спинкой, с тëмными крыльями и хвостом. Пение этой птички можно услышать в зимнем парке. Голова, крылья, хвост у птицы – чёрные, по бокам – белоснежные пёрышки. Хвост длинный и прямой, будто стрела, а клюв прочный и острый. У этой птицы крупное туловище и большие сильные ноги. Ходит большими шагами. У неё очень большой и крепкий клюв. Голова и крылья – чёрные, а остальное тело – серое. Эта птица каркает. Да ещë любит воровать блестящие вещи.

Спишите. Слова в скобках напишите во множественном числе.                                 1. Птицы полетели за высокие (гора)-горы, за синие (море)-моря, в тёплые (страна)-страны. 2. У зверей тёплые (шуба)-шубы. 3. Многие звери спрятались в глубокие (нора)-норы. 4. Замёрзли (река)-реки и (озеро)-азора. 5. Закапали зимние (слеза)-слези.

 

Прочитайте описания птицы и найдите соответствующий рисунок. Это птичка с округлой головкой, короткой шеей, короткими и округлыми крыльями. Клюв твëрдый и заострëнный к концу-воробей

. В холодное время эти птицы сидят, тесно прижавшись друг к другу. Это очень красивая птица. На голове чёрная шапочка, щёчки белые, а на горле чёрная полоска – галстучек, крылья и хвост – серые, спина – жёлтозелёная, а брюшко – жёлтое-синица

. У этой птицы красивое пёстрое оперение: верх тела – чёрный, на голове и на шее – белые пятна, клюв прочный и острый. Эту птицу называют лесным доктором.-дятел

На снегу прыгает птичка с алой грудью, с белой под цвет снега спинкой, с тëмными крыльями и хвостом. Пение этой птички можно услышать в зимнем парке-снегирь

. Голова, крылья, хвост у птицы – чёрные, по бокам – белоснежные пёрышки. Хвост длинный и прямой, будто стрела, а клюв прочный и острый.-сорока

У этой птицы крупное туловище и большие сильные ноги. Ходит большими шагами. У неё очень большой и крепкий клюв. Голова и крылья – чёрные, а остальное тело – серое. Эта птица каркает. Да ещë любит воровать блестящие вещи.-ворона

 

Կոչական

Առաջադրանք.344.

Օֆելյ՛ա, դինոզավրերը ինչո՞ւ են ոչնչացել:

Մարի՛ա, դու քայլող մեքենա տեսե՛լ ես:

Նա իսկապեՙս իր բնակարանը գազանանոցի է վերածել, Ան՛ի:

Մարդն ինչքան ժամանակ կարող է դիմանալ առանց խմելու, Մար՛ի:

Գիտես, Ան՛ի, ռոբոտներին էլ է օդ պետք:

Ինչ ասես չես մտածի, Արայիk, հիմար էլ որոշել ես նոր տեսակի ծաղիկ  աճեցնել:

Առաջադրանք.345. 

Ա-ում լրացումներ չկան,  Բ-ում լրացումներ կան:

Առ. 346
Տղա՛, քեզ թվում է ֆուտբոլի մասին ամեն ինչ գիտե՛ս:
Ա՛յ տղա, քեզ թվում է ֆուտբոլի մասին մաեն ինչ գիտե՛ս:
Փոքրի՛կ, լեզուներ սովորելը շատ հետաքրքիր է:
Խելաց՛ի փոքրիկ, լեզուներ սովորելը շատ հետաքրքիր է:
Ինձ այս նկարի ստեղծման մասին կպատմե՛ս, նկարի՛չ:
Ինձ այս նկարի ստեղծման մասին կպատմե՛ս, դաղանդավոր նկարի՛չ:
Շանդ պահի՛ր, որ մոտ գամ, հովի՛վ:
Շանդ պահի՛ր, որ մոտ գամ, աղպեր հովի՛վ:
Գիտես՞ս, ճամփո՛րդ, այդ կողմով գնալ չարժե, ոչ մի հետաքրքիր բան չկա:
Գիտես՞ս, իմ լավ ճամփո՛րդ, այդ կողմով գնալ չարժե, ոչ մի հետաքրքիր բան չկա:
Իզուր չէիք եկել, երեխանե՛ր, երեկոն լավ անցավ:
Իզուր չէիք եկել, սիրելի՛ երեխաներ, երեկոն լավ անցավ:

Առ. 347
Բարի՛ մարդիկ, ապաստան տվեք և օգնեք այս ընտանիքներին:
Հարգելի՛ ծնողներ, դասարանական հավաքը տեղի կունենա վաղը:
Ի՛մ հեռատես ընկեր, քո բոլոր ծրագրած գործերը իրականացան ինչպես, որ պետք էր:
Անտառի՛ ծառեր, ինչ լավ կանաչ ու փարթամ եք:
Ա՛յ կամակոր աղջիկ, մեծերի հետ նորմալ խոսիր: