Գործնական-քերականական առաջադրանքներ

 1. Գոյականները խմբավորի՛ր` ըստ տեսակների (միևնույն բառը կարող է մի քանի խմբում լինել):

Գյուղ, ԱՄՆ, սեր, Արաքս, գայլ, խնձոր, կարոտ, մարդ, խաղալիք, շուն,  Արմեն, հմայք, ընկեր, խաղաղություն, հեռախոս, մժղուկ, Դավիթ, գնդակ, Երևան, կատու, հրապուրանք:

Հատուիկ- ԱՄն, Արաքս, Արմեն, Երևան, Դավիթ.

Հասարակ-Սեր, գայլ, խնձոր, կարոտ, մարդ խաղալիք, շուն, հմայք, ընկեր, խաղաղություն, հեռախոս, մժղուկ,  գնդակ, կառու, հրապուրանք, Գյուղ

2.Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

Վերջապես նրանք  հասան հռչակավոր Խաչաղ.յուրին: Առաջնորդը մագլցեց ժայռն ու անցնի մոտից մի պարան կապեց, որպեսզի տղաները կառչելով բարձրանան քարանձավ: Քարանձավային լճակից թափվող առվակի մեղմ խոխոջյունն էր լսվում: Ջուրն այնքան թափանցիկ էր, որ հատակի խիճն ու ավազը  երևում էին: Արշավախմբի  որոնումները ցնցող արդյունք տվեցին: Տղաները այդ  քարանձավից ոչ միայն նախամարդու իրեր գտան, այլ, բազմաթիվ ստորգետնյա անձավներ, լճեր  ու գետեր:

3. Ընդգծված բառերի և բառակապակցությունների փոխարեն գրի՛ր տրված հոմանիշները:

 Հայտնվի, պարզապես, գահավիժում էր, զմրուխտ, դեգերում են, վայրը, անցնելու, անընդհատ,կտրվի, կաթիլ, վառվում են, գնալ, սքանչացել էին:

Մի  անգամ Սահարայի բեդվին ցեղերի մի քանի առաջնորդներ Փարիզի մոտ մեծ ջրվեժ տեսան: Սովորական ջրվեժ էր, որ բյուրեղապակե կոթողի նման գահավիժում էր ցած:
Բայց բեդվինները սքանչացել էին:
Անապատում մարդիկ քանի՜ օր են դեգերում ջրհորին հասնելու համար: Քանի՜ ժամ են փորում անընդհատ փլչող ավազը, մինչև որ փոսի հատակին ջրիկ ցեխ հայտնվի:
|Ջրի ամենափոքրիկ կաթիլներից անգամ հողի վրա վառվում են  խոտի զմրուխտյա կայծերը:

Երբ մի տեղ անձրև է գալիս, ամբողջ Սահարայից մարդիկ շտապում են տեսնելու այդ վայրը:  Բեդվինները պատրաստ են հարյուրավոր կիլոմետրեր գնալ, որպեսզի տեսնեն, թե խոտն ինչպե՞ս է աճում:
Բեդվինները պարզապես չէին կարողանում այդտեղից հեռանալ: Նրանք խնդրեցին շտապեցնող հյուրընկալին.
-Սպասենք, մինչև ջուրը կտրվի:

4. Ժխտական ապ, դժ, տ, ածանցներով կազմի՛ր տրված բառերի հոմանիշները:
Անգույն, անբախտ, անգետ, անշնորհք, անարդյունք, անօրեն, անձև:

Անգույն — դժգույն
Անբախտ — դժբախտ
Անգետ — տգետ
Անշնորհք — ապաշնորհ
Անարդյունք — ապարդյուն
Անօրեն — ապօրինի
Անձև — տձև

5. Առանձնացրո՛ւ այն բառերը, որոնք ժխտական նախածանց ունեն:

Անարվեստանդեմանդուռ, անիվ, անսիրտանահ, անուշ, անմահ, անուն, դժոխք, դժգոհդժբախտ, դժնի, դժկամ, ապագա, ապարդյունապերախտ, ապուր, ապաշնորհապուշ, ապտակ, տարի, տկար, տհաճ, տպել, տգեղ, տխուր, չամիչ, չտես, չկամ, չարիք:

Լրացուցիչ աշխատանք

 1. Յուրաքանչյուր շարքի չորս բառերն ի՞նչ ընդհանուր հատկանիշ ունեն, որ նույն շարքի բառը չունի:

աշխարհ                      ուրախություն              հետախույզ                սարդ

Նեղոս                          հիացմունք                     երգչուհի                    աղջիկ

աղվես                         մահճակալ                       սեր                           պարուհի

աթոռ                           խաղաղություն              ուսուցիչ                   օդաչու

աշխատանք               վայելք                              բժիշկ                       մկրատ

Գոյականի թիվը

2 Տրված գոյականները երկու խմբի բաժանի´ր:

Մարմին, մշակույթներ, նյութեր, շարժում, ժամանակ, մարմիններ, ճանապարհ, օրացույցներ, դաշտ, շարժումներ, նյութ, դաշտեր, մշակույթ, ճանապարհներ, ժամանակներ, օրացույց:

3. Տրված գոյականները դարձրո´ւ հոգնակի և բացատրի´ր օրինաչափությունները:

Ա. Ձև, արտ, հարց, սարք, զենք, դեզ, օր:

Բ. Երկիր, տարի, գնացք, նվեր, վայրկյան, ուղևոր:

Գ. Թոռ, դուռ, մուկ, ձուկ, լեռ, բեռ:

Դ.  Աստղ, արկղ, վագր, անգղ, սանր:

4. Ժխտական նախածանցների իմաստները վերջածանցներով արտահայտելով՝ կազմի՛ր տրված բառերի և բառապակցության հոմանիշները, օրինակ` դժգույն-գունատ:

Անպոչ, անկուռ (անթև), անքուն, անգլուխ թողնել:

5. Գործողության անունը դարձրո՛ւ այդ գործողության հետ կապված առարկայի անուն: Գրի՛ր գործածված ածանցները, օրինակ` քերել-քերիչ:

Գրել, կապել, քամել, թակել, ըմպել, բացել, գործել, խաղալ, ուտել, խմել, հագնել, ձգել, փակել, խթանել, փաթաթել, ճոճել, գանձել, զսպել, ջնջել, ծածկել, կապել, օրորել:

Ֆիզիկա

Նաղ հիշենք, որ չափից սարքի սանդղակի բաժանման արժեքը որոշելու համար անհրաժեշտ է գտնել սանդղակի մոտակա այն երկու գծիկները, որոնց կողքին մեծության թվային արժեքներ են գրված, այնուհետև  մեծ արժեքից հանել փոքրը և ստացված թիվը բաժանել դրանց միջև բաժանումների թվին:

Չափպան սխալը կախված է բաժանման արժեքից, և ընդուված է համարել, որ այն հավասր է բաժանման արժեքի կեսին:

Բաժանման արժեքը նշում ենք C տառով. Մեծ թիվը նշանակում ենք a, փոքր թվերը b, բաժանումների թիվը -n բաժ. արժեքի քանփևը c=a-b/n

Չափման սխալը՝ նշ G

Չափման սխալի քանաձևը G=+_C/2

Հեղուկի ծավալը որոշումը չափագլանի միջոցով ծավալը նշ . V Տառով:

Տարբերակ․ 1

1․ Պատ՝ vառ=100մլ․

2․ Պատ`100մլ-90մլ/5=2մլ

G1=+_C/2+ 2մլ/2=+_1մլ

a=100մլ 

b=90մլ

n=5

3․ Պատ՝ 76մլ․

Տարբերակ․ 2

1.Պատ՝ 250մլ.

2.Պատ՝ 10

3.Պատ՝ 165մլ

Տարբերակ․ 3

1.Պատ՝100մլ

2.Պատ՝5մլ

3.Պատ՝60մլ

Քիմիա

Գործնական  աշխատանք`  Ծանոթացում քիմիական նյութերի և սարքերի հետ: 

 Գրեք  բոլոր  սարքավորումների  անունները և նրանց կիրառումը:                              

Ամրակալ`
Քիմիական ամանեղեն`
Սպիրտայրոցի կառուցվածքը, նախապատրաստումը գործածության, վառելն ու հանգցնելը, բոցի  կառուցվածքը  և  նյութերի  տաքացումը  սպիրտայրոցի  վրա¦: Սպիրտայրոցի կառուցվածքը`

1.-Հեղուկաման (ապակյա կամ մետաղյա անոթ)

 1. սկավառակով խողովակ
 2. բամբակե պատրույգ
 3. թասակ

Հեղուկամանի մեջ ձագարով լցվում է էթիլ (գինու) սպիրտ` ամանի ծավալի 2/3-ից ոչ

ավելի, սկավառակով խողովակի մեջ մտցվում է բամբակե պատրույգ այնպես, որ ծայրը խողովակից դուրս մնա 5-6 մմ: Երբ սպիրտայրոցը չի օգտագործվում, այն փակում են թասակով: Վառում են սպիրտայրոցը այրվող լուցկով: Չի կարելի այն վառել մեկ այլ սպիրտայրոցով. դա կարող է հրդեհի պատճառ դառնալ: Սպիրտայրոցի բոցը չի կարելի հանգցնել փչելով. դա վտանգավոր է. պարզապես պետք է ծածկել թասակով:

Սպիրտայրոցի բոցի առավելագույն ջերմաստիճանը 360C է:

 Մի քանի անգամ վառե՛ք և հանգցրե՛ք սպիրտայրոցը՝ պահպանելով կանոնները:

Հիշե՛ք

Չի կարելի սպիրտայրոցը վառել մեկ այլ սպիրտայրոցով. դա կարող է հրդեհի

պատճառ դառնալ:

 Չի կարելի սպիրտայրոցի բոցը հանգցնել փչելով. դա վտանգավոր է.

պարզապես պետք է ծածկել թասակով

Բոցի կառուցվածքը

Բոցի ներքին մասը (1) մյուսների համեմատ մութ է և առավել սառը: Այդ մասում

ածխաջրածիններ են: Բոցի պայծառ և լուսավոր միջին մասը (2) կազմված է վառե- լանյութի շիկացած մասնիկներից: Ներքին մասի համեմատ ջերմաստիճանն այդ գո- տում ավելի բարձր է, սակայն առավել բարձր ջերմաստիճան ունի բոցի վերևի մասը (3): Այդ մասում հիմնականում ածխածնի (IV) օքսիդ է:

Համոզվելու համար, որ բոցի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ գոտիների ջերմաստիճանները տարբեր

են, կատարենք հետևյալ փորձը. լուցկու հատիկը բոցի մեջ տեղավորենք այնպես, որ հատի բոլոր երեք գոտիները: Կտեսնենք, որ լուցկին արագ կածխանա այն մասերում, որոնք ընկել են 2-րդ և 3-րդ գոտիներում : Նշանակում է՝ բոցի ջերմաստիճանն այդ մասերում ավելի բարձր է:

Տնային աշխատանք`սովորել`էջ 12-17

Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի 2

 1. 24 տետրը 120գ են կշռում։ Նման քանի՞ տետր է կշռում 180գ ։    Պատ` 36  տետր
 2. 5 մարդ 1 աշխատանքը 8 օրում կատարեցին։ Նույն աշխատանքը 20 մարդը քանի՞ օրում կկատարեն։   6 օրում
 3.  8 միանման  գրքույկները 144 դրամ արժեն։ Այդպիսի 39 գրքույկը որքա՞ն կարժենա։ 702 դրամ
 4. Նույն արագությամբ աշխատող 2 օպերատոր, օրական 8 ժամ աշխատելով, 3 օրում 600 էջ են մուտքագրում։ Ամեն էջում 32 տող կար, ամեն տողում ՝ 50 նիշ։ Մի օպերատորը 4 օրում , օրական  7 ժամ աշխատելով, քանի՞ էջ կմուտքագրի, եթե նոր էջում 70 տող պետք է լինի և ամեն տողում ՝ 40 նիշ։
 5. 6 ձկնորս 6 ձուկը 6 օրում կերան։ Քանի՞ օրում 10 ձկնորսը 10ձուկը կուտեն։ /Բոլորն ուտում են հավասարաչափ/  10 օրում
 6. Ժամը 4։ 30 -ին ուղղաթիռը Ա կետից Բ կ
 7. ետ թռավ ՝ անցնելով 1 ժամում 240կմ։ Բ քաղաքում 30 րոպե կանգ առնելով՝ նա ժամը 11։45-ին ետ թռչեց դեպի Ա քաղաք 180կմ/ժ արագությամբ։ Որոշի՛ր ժամը քանիսին  հասավ Ա կետ և Ա-ից Բ կետ քանի կմ ճանապարհ է։
 8. 13 վարպետը տունը կառուցեցին 130 օրում։ Նույն աշխատանքը 26 վարպետը քանի՞ օրում կավարտեն։   65 օրում
 9.  Ամանորի 26 նվերի համար  վճարեցին 9620 դրամ։ 14430 դրամով քանի՞ այդպիսի նվեր կարելի է գնել։  39 նվեր
 10. 35 գիրքը 25 կգ 200 գ են կշռում։ Քանի՞ այդպիսի գիրք կկշռի 31 կգ 680գ։ 44 գիրք
 11.  Օպերատորը 4 օրում ավարտեց գիրքը , որն ուներ 300 էջ։ Նույն արագությամբ աշխատելու դեպքում քանի օրում կմուտքագրի 75 էջը։  1 օրում

Русский

 1. Ответьте на вопросы
 • Когда Марио поедет на Байкал? Середине июлья
 • Какая семья у дяди Марио, который живет в Риме?
  Capture
 • Где живут другие двоюродные братья и сестры Марио?
  Неаполе и Милане. 
 • Почему Наташа так любит свою сестру?
  Она меня понимает, как никто другой. Я мого ей рассказать все свои секреты.

2. Дополните предложения словом который в нужной форме

1. Вы видели новый фильм, в котором играет Брад Питт?
2. Катя не может найти сумку, вкоторой были все учебники.
3. Здесь можно купить сувенирым на говорил экскурсовод.

3. Составьте предложения
Отец, любить спорить, друзья, политика.
Отец и его друзья любят спортивную политику.

Студент, разговаривать, кондуктор, автобус.
Студент разговаривал с кондуктором автобуса.

Алина Сергеевна, работать, школа, дети, учитель.
Алина Сергеевна работает учительом в детской школе.

Сестра, мечтать познакомиться, певица Вера Брежнева.
Сестра мечтает познакомиться с певицой Верой Брежневой.

Он, сын, интересоваться, музыка.
Он и его сын интересоваются музыкой. 

Я, ездить, Новосибирск, мама, папа
Я, мама и папа ездили в Новосибирск.

Грамматический материал

4. Используя нужные предлоги, раскройте скобки
1. Надо мыть руки … (обед)
Надо мыть руки перед обедом.
2. У нас есть крыша… (голова)
У нас есть крыша под головой.
3. Все люди ищут место… (солнце)
Все люди ищут место, где солнце.
4. Мы живём … (Москва) и (Петербург)
Мы живём в Москве и в Петербурге.
5. Я вижу … (стол) большую собаку.
Я вижу под столом большию собаку. 
6. Я чувствую, что кто-то стоит … (дверь)
Я чувствую, что кто-то стоит у двери.
7. Самолёт летит … (город)
Самолёт летит по городам.
8. Наш гараж находится …. (дом)
Наш гараж находится перед домом.
9. Где ты познакомился… (Наташа)?
Где ты познакомился с Наташой?
10. Вчера я встретилась… (подруги).
Вчера я встретилась с подругами.

Обсудите. Что такое родословная? Прочнтайте текст

Հայոց լեզու

Цена поступка

Аль-Мамун отстранил своего сына от престола. И это потому, что аль-Мамун проходил мимо комнаты аль-Аббаса и услышал, как тот говорил своему слуге:

— Я видел у ворот крепости вкусную пахлаву, и мне захотелось её. Возьми полдирхема и принеси мне немного.

Мамун позвал его и сказал:

— Уже сейчас ты знаешь, что у дирхема есть половина, прочь отсюда, ибо ты не годен для престола и управления страной, и не будет от тебя ни блага, ни успеха.

Գործել գինը

Ալ-Մամունը որդուն  գահընկեց: Եվ դա այն պատճառով է, որ Ալ-Մամունն անցավ Ալ-Աբասի սենյակի կոխկով և լսեց, թե ինչ է նա ասում նրա ստրուկին:

-Ես տեսա ամրոցի դարպասների մոտ մի համեղ փախլավա և ես ուզեցի համտեսեմ: Վերցրեք կես դիրհեմ և բերեք ինձ մի քանիսը:

Մամունը զանգահարեց նրան և ասաց.

— Արդեն հիմա գիտեք, որ դիրհեմը կիսով չափ է, այստեղից հեռու է,

Ֆիզիկա

Դիտումներ և փորձեր:Ֆիզիկական մեծություններ:Ֆիզիկական մեծությունների չափումը:Չափման սխալ:

Քննարկվող հարցեր՝

1.ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին
Դիտումների և փորձերի շնորհիվ: 

2.ինչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից
Снимок.PNG

4.Ինչ է վարկածը
Երևույթը բացատրելու համար ընդունված է առաջադրել ենթադրություն, որը կոչվում է վարկած: 

5.Ինչ է օրենքը
Снимок.PNG

6.Ինչ է  ֆիզիկական տեսությունը
Снимок.PNG

7.Ֆիզիկական մեծությունների չափումներ,չափումների դերը գիտության մեջ

8..Ինչ է նշանակում չափել որևէ ֆիզիկական մեծություն:
Չափել ֆիզիկական մեծություն՝ նշանակում է այն համեմատել նույնատիպ մեծության հետ, որն ընդունված է որպես միավոր:

9.Երկարության հիմնական և այլ  միավորները:Չափման գործիք

10.Ինչ չափիչ   սարքեր եք ճանաչում: Թվարկեք
Քանոն, մետր, /

11.Այդ սարքերը ինչ ֆիզիկական մեծություններ են չափում

12.Ինչ է չափիչ սարքի սանդղակ
Օրինակ չափաքանոնը, բաժանված է գծիկների և որոշ գծիկների մոտ գրված են թվեր, որոնք միասին ներկայացնում են քանոնի սանդղակը:

13.Որն է չափիչ սարքի չափման սահմանը
Չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ արժեքը կոչվում է սարքի չափման սահման:

14.Ինչն են անվանում սանդղակի բաժամնման արժեք
Երկու հարևան գծիկներ միջև հեռավորությունը կոչվում է սանդղակի բաժանման արժեք:

15.Ինչից է կախված չափման սխալը
Պետք է գտնել այն երկու գծիկները, որոնց կողքին մեծության թվային արժեքներ են գրված այնուհետև մեծ արժեքից հանել փոքրը և ստացված թիվը բաժանել դրանց միջև բաժանումների թվին: Այսպես պետք է անել, որ ճիշտ ստանալ:

Լրացուցիչ առաջադրանք

Է.Ղազարյանի դասագրքից՝սովորել էջ13-ից,մինչև էջ 16-ը,գրավոր պատասխանել էջ16-ի հարցերին : Էջ 18-20-ը կարդալ ծանոթանալ ուսումնասիրել,ցանկալի է որևէ ֆիզիկոսի հայտնագործման վերաբերյալ պատրաստել նյութ;

Capture
Բարձրությունը, երկարությունը, արագությունը, անկման ժամանակը և զանգվածը կոչվում են <<Ֆիզիկական մեծություններ>>:

Capture
Չափել ֆիզիկական մեծություն՝ նշանակում է այն համեմատել նույնատիպ մեծության հետ, որն ընդունված է որպես միավոր:

Capture
Չափաքանոն, Չափերիզ, Չափագլանը, Վայրկենաչափ, Սենյակային ջերմաչափ, Բժշկական ջերմաչափ և այլն…

Capture
Օրինակ չափաքանոնը, բաժանված է գծիկների և որոշ գծիկների մոտ գրված են թվեր, որոնք միասին ներկայացնում են քանոնի սանդղակը:

Capture
Երկու հարևան գծիկներ միջև հեռավորությունը կոչվում է սանդղակի բաժանման արժեք:

Capture
Չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ արժեքը կոչվում է սարքի չափման սահման:

Capture
Պետք է գտնել այն երկու գծիկները, որոնց կողքին մեծության թվային արժեքներ են գրված այնուհետև մեծ արժեքից հանել փոքրը և ստացված թիվը բաժանել դրանց միջև բաժանումների թվին: Այսպես պետք է անել, որ ճիշտ ստանալ:

Capture
Ուղղակի են անվանում այն չափումը, որը կատարվում է չափիչ սարքի միջոցով, ինչպես, օրինակ, ջերմաչափի չափումը ջերմաչափով և այլն:
Անուղղակի են անվանում այն չափումը, երբ տվյալ մեծությունը որոշվում է այլ մեծությունների ուղղակի չափման միջոցով, օրինակ՝ արագության որոշումն անցած ճանապարհի և ժամանակի չափման ուղղակի չափման միջոցով և այլն:

Capture

Capture

Ֆիզիկա

Capture
Ֆիզիկան բնական գիտություն է:

Capture
Ինքնաթիռը, որովհետև կատարում է մեխանիկական շարժում:

Capture
Նավթը:

Capture
Թռիչքը, որովհետև կատարում է մեխանիկական շարժում:

Capture
Ճոճոնակի տատանվելը

Capture
Կապարի հալվելը:

Capture
Տերևների սոսափյունը:

Capture
Էլեկտրասալիկի տաքանալը:

Capture
Ատղերի առկայածումը:

Capture

Ալբերտ Էյնշտեյն

Անվանի ֆիզիկոս Ալբերտ Էյնշտեյնը ծնվել է 1879 թվականի մարտի 14-ին: Դպրոցում միջակ սովորող էր, և ուսուցիչները նրան համարում էին ոչ այնքան խելացի:

Դպրոցն ավարտելուց շատ չանցած՝ Էյնշտեյնը լրջորեն հետաքրքրվում է մաթեմատիկայով և սկսում ջանասիրաբար ուսումնասիրել այն: Որոշ ժամանակ Իտալիայում ապրելուց հետո տեղափոխվում է Շվեյցարիա, որտեղ մաթեմատիկայի և բնական գիտությունների բնագավառում նրա ունեցած հաջողությունները լայն ճանաչում են գտնում:

Մեկ տարվա ընթացքում 26-ամյա Էյնշտեյնը հրապարակում է գիտական հոդվածներ, որոնք հիմնովին փոխում են գիտնականների մտածելակերպը: Էյնշտեյնի գիտական գաղափարներն այնքան անսովոր էին, որ սկզբում մարդիկ չէին կարողանում դրանք հասկանալ:Ալբերտ Էյնշտեյնը ստեղծում է ժամանակի և տարածության վերաբերյալ տեսություն, ինչպես նաև մեծապես նպաստում չափազանց փոքր մասնիկների (օրինակ՝ էլեկտրոններ, պրոտոններ և այլն) վարքագծի տեսության (քվանտային տեսություն) ուսումնասիրմանը: Մեր ժամանակներում հենց այդ տեսություններն են հնարավորություն տալիս գիտնականներին ավելի լավ հասկանալ ատոմների և տիեզերքի կառուցվածքը: Հատկապես հետաքրքիր գաղափարներ էին արտահայտված նրա մշակած հարաբերականության տեսությունում:Ըստ այդ տեսության, եթե որևէ մարմին շարժվի լույսի արագությանը մոտ արագությամբ, ապա այդ մարմնի համար ժամանակի ընթացքը կդանդաղի, նրա երկարությունը կփոքրանա, իսկ զանգվածը կաճի: Այդ տեսության հիմնական դրույթներից մեկն էլ այն է, որ լույսի արագությունը հաստատուն է և հավասար է վայրկիանում 300 հզ. կմ-ի:Էյնշտեյնի տեսությունը նաև կապ է հաստատում էներգիայի ու զանգվածի միջև և արտահայտվում է E=mc2 բանաձևով, որտեղ E-ն էներգիան է, m-ը՝ զանգվածը, c-ն`   լույսի արագությունը: 1914թ.-ին Էյնշտեյնը վերադառնում է Գերմանիա: Իր գիտական աշխատանքների շնորհիվ նա նշանավոր է դառնում ողջ աշխարհում և 1921թ.-ին արժանանում ֆիզիկայի բնագավառի Նոբելյան մրցանակի

Գերմանիայում նացիոնալ-սոցիալիստական կուսակցության ազդեցության ուժեղացման ժամանակ, սակայն, ազգությամբ հրեա Ալբերտ Էյնշտեյնը հետևողականորեն ենթարկվում է ստորացումների ու վիրավորանքների: Ի վերջո, նա վճռում է թողնել Գերմանիան և 1933թ.-ին արտագաղթում է ԱՄՆ, որտեղ էլ ապրում է մինչև իր կյանքի վերջը:
Չնայած Էյնշտեյնի գիտական գաղափարները հետագայում օգտագործվեցին ատոմային զենքի ստեղծման նպատակներով՝ ինքը՝ գիտնականը, դեմ էր դրա ստեղծմանը: Նա խաղաղության հաստատման շարժման ականավոր առաջամարտիկ էր: Ալբերտ Էյնշտեյնը մահացել է 1955 թվականի ապրիլի 18-ին:

Քիմիա

Գործնական  աշխատանք`  Ծանոթացում քիմիական նյութերի և սարքերի հետ: 

 Գրեք  բոլոր  սարքավորումների  անունները և նրանց կիրառումը:                              

Ամրակալ`
Քիմիական ամանեղեն`
Սպիրտայրոցի կառուցվածքը, նախապատրաստումը գործածության, վառելն ու հանգցնելը, բոցի  կառուցվածքը  և  նյութերի  տաքացումը  սպիրտայրոցի  վրա¦: Սպիրտայրոցի կառուցվածքը`

1.-Հեղուկաման (ապակյա կամ մետաղյա անոթ)

 1. սկավառակով խողովակ
 2. բամբակե պատրույգ
 3. թասակ

Հեղուկամանի մեջ ձագարով լցվում է էթիլ (գինու) սպիրտ` ամանի ծավալի 2/3-ից ոչ

ավելի, սկավառակով խողովակի մեջ մտցվում է բամբակե պատրույգ այնպես, որ ծայրը խողովակից դուրս մնա 5-6 մմ: Երբ սպիրտայրոցը չի օգտագործվում, այն փակում են թասակով: Վառում են սպիրտայրոցը այրվող լուցկով: Չի կարելի այն վառել մեկ այլ սպիրտայրոցով. դա կարող է հրդեհի պատճառ դառնալ: Սպիրտայրոցի բոցը չի կարելի հանգցնել փչելով. դա վտանգավոր է. պարզապես պետք է ծածկել թասակով:

Սպիրտայրոցի բոցի առավելագույն ջերմաստիճանը 360C է:

 Մի քանի անգամ վառե՛ք և հանգցրե՛ք սպիրտայրոցը՝ պահպանելով կանոնները:

Հիշե՛ք

Չի կարելի սպիրտայրոցը վառել մեկ այլ սպիրտայրոցով. դա կարող է հրդեհի

պատճառ դառնալ:

 Չի կարելի սպիրտայրոցի բոցը հանգցնել փչելով. դա վտանգավոր է.

պարզապես պետք է ծածկել թասակով

Բոցի կառուցվածքը

Բոցի ներքին մասը (1) մյուսների համեմատ մութ է և առավել սառը: Այդ մասում

ածխաջրածիններ են: Բոցի պայծառ և լուսավոր միջին մասը (2) կազմված է վառե- լանյութի շիկացած մասնիկներից: Ներքին մասի համեմատ ջերմաստիճանն այդ գո- տում ավելի բարձր է, սակայն առավել բարձր ջերմաստիճան ունի բոցի վերևի մասը (3): Այդ մասում հիմնականում ածխածնի (IV) օքսիդ է:

Համոզվելու համար, որ բոցի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ գոտիների ջերմաստիճանները տարբեր

են, կատարենք հետևյալ փորձը. լուցկու հատիկը բոցի մեջ տեղավորենք այնպես, որ հատի բոլոր երեք գոտիները: Կտեսնենք, որ լուցկին արագ կածխանա այն մասերում, որոնք ընկել են 2-րդ և 3-րդ գոտիներում : Նշանակում է՝ բոցի ջերմաստիճանն այդ մասերում ավելի բարձր է: