Պարապմունք 10.

Պարապմունք 10.
Հարցերի քննարկում:

 1. Քանի՞ ուղիղ կարելի է տանել երկու կետով:
  Կարելի է տանել մեկ ուղիղ
 2. Քանի՞ ընդհանուր կետ կարող են ունենալերկու ուղիղները:
  Երկու ուղիղները կարող են ունենալ մեկ անդանուր կետ
 3. Նկարագրեք, թե ինչ է հատվածը:
  Հատվածը այն ճառագայթն է, որը  ունի սկիզբ և վերջ
 4. Բացատրեք, թե ինչ է ճառագայթը: Ինչպե՞ս են նշանակվում ճառագայթները:
  Ճառագայթը ունի սկիզբ և չունի վերջ.
 5. Ո՞ր պատկերն է կոչվում անկյուն:
  Այն պատկեր կոչվում է ուղիղ ∠.
 6. Բացատ-րեք, թե ինչ է գագաթը, և ինչ են կողմերը:
  Գագաթը այն կետն է, որից դուրս են գալիս կողմերը, այսինքն ճառագայթներ.
 7. Ո՞ր անկ յունն է կոչվում փռված:
  180 աստիճան ելնող անկյունը կոչվում է փռված անկյուն.
 8. Ո՞ր պատկերներն են կոչվում հավասար:
  Հավասար են կոչվում այն պատկերները, որոնք ձևով և չհափով նույն են.
 9. Պարզաբանեք, թե ինչպես համեմատել երկու հատվածները:
  Երկու հատվածները համեմատուն են վերադրման միջոցով.
 10. Ո՞ր կետն է կոչվում հատվածի միջնա կետ:

 11. Պարզաբանեք, թե ինչպես համեատել  երկու անկյունները:
 12. Ո՞ր ճառագայթն է կոչվում անկյան կիսորդ:
 13. C կե տը AB հատվածը տրոհում է երկու
 14. հատվածի: Ինչպե՞ս գտնել AB հատվածի երկարությու նը, եթե հայտնի են AC և CB հատվածների երկարություննե րը:
 15. OC ճառագայթը AOB անկ յու նը տրոհում է
 16. երկու անկ յան: Ինչպե՞ս գտնել AOB անկ յան
 17. աստիճանային չափը, եթե հայտնի են AOC
 18. և COB անկ յուննե րի աստիճանային չափերը:
 19. Ո՞ր անկ յունն է կոչ վում սուր, ու ղիղ, բութ:
 20. Ո՞ր անկյուններն են կոչվում կից: Ինչի՞ է
 21. հավասար կից անկյունների գումարը:
 22. Ո՞ր անկ յուններն են կոչվում հակադիր: Ի՞նչ
 23. հատկություն ունեն հակադիր անկյունները:

English

1.Your results

You answered 10 tasks out of 10 correctly. That is 100%.

 1. This president had little power.

 2. She spoke little English. It was nearly impossible to understand her.

 3. They got few complaints.

 4. I’m sorry, but I have little time to waste.

 5. He is lucky. He has few problems.

 6. They have little interest in politics.

 7. There’s very little communication between them.

 8. Few children understood the difference.

 9. We had little hope that his sister would survive.

 10. Very few students studied Latin last year.

  2.Your results

  You answered 10 tasks out of 10 correctly. That is 100%.

  1. How many stars are there in the sky?

  2. How many people live on islands?

  3. How many birds are there?

  4. How much water is in the ocean?

  5. How much money is in a bank?

  6. How many countries are there in the world?

  7. How much bread is eaten per day?

  8. How many bones are there in the human body?

  9. How much sand is in the deserts?

  10. How much information is on the internet?

   3.Your results

   You answered 10 tasks out of 10 correctly. That is 100%.

   1. We need some bananas.

   2. You can’t buy any posters in this shop.

   3. We haven’t got any oranges at the moment.

   4. Peter has bought some new books.

   5. She always takes some sugar with her coffee.

   6. I have seen some nice postcards in this souvenir shop.

   7. There aren’t any folders in my bag.

   8. I have some magazines for you.

   9. There are some apples on the table.

   10. Pam does not have any pencils on her desk

Ֆիզիկա

 Դաս 5,6

Լաբորատորիայում.

Թեման.չափիչ սարքերի  բաժանման արժեքի և չափման սխալի որոշում:

Սեղանին դրված չափիչ սարքերի  բաժանման արժեքի և չափման սխալի որոշում:

Հեղուկի ծավալի որոշումը չափանոթի միջոցով:

Կարդալ ,ծանոթանալ

Է.Ղազարյանի դասագրքից՝էջ 17-ի«Լաբորատոր աշխատանք 1»-ը

Լրացուցիչ առաջադրանք

Ձեզ հետ բերեք տարբեր տարողությամբ սրվակներ,անկանոն և կանոնավոր ձև ունեցող պինդ մարմիններ,որպեսզի չափենք նրանց տարողությունները և ծավալները:

1.Որոշեք ձեր տան սենյակային և բժշկական ջերմաչափերի բաժանման արժեքները և գրանցեք ցուցմունքները

2.Տանը չափաժապավենով չափեք ձեր ճաշասենյակի լայնությունն,երկարությունը և  հաշվեք սենյակի մակերեսը:

Երկարությունը նշանակեք  a -տառով,

Լայնությունը՝   b- տառով

մակերեսը ՝S -տառով

a – 5մ 50սմ
b – 5մ 40սմ
S = 550 × 540 =  297000

Սովորել և կրկնել Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ13-ից,մինչև էջ 16-ը:

Կատարել հետևյալ խնդիրները՝էջ166-ից խնդիր 12-ից մինչև 27-ը

12 27
12. 1մմ
13. 1մմ
14. 36սմ³
15. 50սմ³
16. 5սմ³
17. 
18. 2,5լ, 450սմ³, 0,3դմ³, 30մլ
19. 10սմ³, 450սմ³
20. 24°C, 1°C
21. 48վ, 1վ
22. 45կմ/ժ, 5կմ/ժ
23. 34°C, 42°C, 0,1°C
24. 0,000036մ³
25. 60մ³
26. վայրկյան, րոպե, ժամ…
27. 10°C-ով

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից էջ29-ից մինչև էջ30-ը

Դաս 3,4

Լրացուցիչ առաջադրանք
Է.Ղազարյան դասագրքից՝սովորել էջ13-ից,մինչև էջ 16-ը,գրավոր պատասխանել էջ 16-ի հարցերին ։ Էջ 18-20-ը կարդալ ծանոթանալ ուսումնասիրել,ցանկալի թ որևէ ֆիզիկոսի հայտնագործական վերաբերյալ պատրաստել նյութ։
Է.Ղազարյանի դադագրքից՝կատարել 166-ի1-ից-20 վարժությունները։ Համացանցից կամ հանրագիտարաններից փնտրտել և գտնել տարբեր երկրների զանգվածի միավորը։

Էջ 16

screenshot_20190920-074553_chrome.jpg

 1. Բարձրություն, երկարություն, արագություն, զանգված, անկման միավոր։
 2. Չափել ֆիզիկական մեծությունը նշանակում է համեմատել նույն ձևով մեծության հետ, որը համարվում է միավոր։
 3. Չափաքանոն, չափերիզ, չափագլան, սենյակային կամ բժշկական ջերմաչափ, և այլն։
 4. Քանոնը բաժանվում է գծիկների, գծիկների մոտ կան թվեր, որոնք միասին դարձնում են քանոնի սանդղակը։
 5. Սանդղակի բաժանման արժեքը կոչվում է երկու հարևան գծերի միջև եղած հեռավորությունը։
 6. Չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ արժեքը անվանում են չափման սահման։
 7. Անհրաժեշտ է գտնել այն երկու գծիկները, որոնց կողքին մեծության թվային արժեքներ են գրված, հետո մեծ արժեքից հանել փոքրը և ստացված թիվը բաժանել դրանց միջև բաժանումների թվին:
 8. Ուղղակի են անվանում այն չափումը, որը կատարվում է չափիչ սարքի միջոցով,օրինակ՝ ջերմաչափի չափումը ջերմաչափով և այլն:
  Անուղղակի են անվանում այն չափումը, երբ տվյալ մեծությունը որոշվում է այլ մեծությունների ուղղակի չափման միջոցով, օրինակ՝ արագության որոշումն անցած ճանապարհի և ժամանակի չափման միջոցով և այլն:
 9. .
 10. .

Էջ 166

20190926_21120120190926_21123820190926_211300

 1. Ֆիզիկան
 2. Ինքնաթիռը
 3. Նավթը
 4. Թռիչքը
 5. Ճոճանակի տատանվելը
 6. Կապարի հալվելը
 7. Տերևների սոսափյունը
 8. Էլեկտրասալիկի տաքանալը
 9. Աստղերի առկայծումը
 10. Չափագլան

Դաս 1,2

Թեման.Բնությունը և ֆիզիկան:Ֆիզիկայի ուսումնասիրման առարկան:Ֆիզիկական երևույթներ:Դիտումներ և փորձեր

Դասարանում

1.ինչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը
«Ֆիզիկա» բառը առաջացել է հուներեն «ֆյուզիս» բառից, որը թարգմանաբար նշանակում է բնություն: Հին աշխարհի մեծագույն գիտնական Արիստոտելը գրել է ֆիզիկայի գիրքը (Մ.թ.ա IV դարին):

2.որն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը
Ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը շրջակա աշխարհը և այնտեղ տեղի ունեցող երևույթների  բացատրելն է: Միարժամանակ կարևոր է այն օրենքների իմացությունը, որոնց ենթարվում է բնությունը:

3.ինչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան
Ֆիզիկան ուսումնասիրում է բնության մեջ տեղի ունեցող երևություները:

4.քննարկել  ինչ է բնությունը
Բնությունը այն ամենի ամբողջությունն է ինչը շրջապատում է մարդուն: Մարդը նույնպես բնության մաս է:

5.ինչ ես հասկանում բնության երևույթ ասելով
Բնության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունները անվանում են բնության երևույթներ:

6.բերել ֆիզիկական երևույթների օրինակներ
Օրինակ՝ սառույցի հալվելը, ջրի գոլորշացումը, ապակու կոտրվելը և այլն…

7.թվարկել ֆիզիկական երևույթների տեսակները
Օրինակ՝ լուսային, էլեկտրական, մագնիսական և այլն…

8.ինչ է ֆիզիկական մարմինը:Բերեք օրինակներ
Մեր շրջապատում յուրաքանչյուր առարկա ընդունված է անվանել «ֆիզիկական մարմին»:

9.ինչ է նյութը:Բերեք օրինակներ:
Այն ինչից որ պատրաստված է ֆիզիկական մարմինը կոչվում է նյութ: Օրինակ՝ ապակի, արծաթ, մետաղ:

10.ինչ է մատերիան
Այն ամենը ինչ գոյություն ունի տիեզերքում կոչվում է «մատերիա»: Երկնային մարմիններ, լույսեր, կենդանիներ, ռադիոալիքներ և այլն…

լրացուցիչ առաջադրանք

1.Որն է ֆիզիկական մեծություն

 1.վայրկյանը  2.ատոմը

3.թռիչքը  4.սնդիկը

 1. Որն է ջերմային երևույթը

1.կապարի հալվելը 2.որոտը

3.գնդի գլորվելը 4.աղավնու թռիչքը

3.Որն է  մեխանիկական երևույթը

1.ջրի եռալը   2.որոտը

 1. կայծակը   4.ճոճանակի տատանվելը

4.Որն է  ձայնային երևույթը

1.լամպի թելիկի շկացումը   2.մարմնի անկումը

  3.տերևների սոսափյունը       4.մոլորակի շարժումը

5.Որն է էլեկտրական երևույթը

1.արձագանքը   2.էլեկտրոսալիկի տաքանալը

3.նետի թռիչքը 4.մարմնի լողալը

6.Որն է լուսային երևույթը

1.ամպերի շարժվելը          2.որոտը

 3.աստղերի առկայծումը     4.արտույտի երգելը

 

1. Ո՞րն է բնական գիտություն:
1) Հասարակագիտություն      
2) Ֆիզիկա
3) Պատմություն
4) Հոգեբանություն

2. Ո՞րն է ֆիզիկական մարմին:
1) Ինքնաթիռը
2) Ճեմապակին
3) Ջուրը
4) Լուսաբացը

3. Ո՞րն է նյութ:
1) Քամին
2) Նավթը
3) Լուսինը
4)Կշեռքը

4. Ո՞րն է ֆիզիկական երևույթ:
1) Վայրկյանը
2) Ատոմը
3) Թռիչքը 
4) Սնդիկը

5. Ո՞րն է մեխանիկական երևույթ:
1) Ջրի եռալը
2) Ձյան հալվելը
3) Ճոճանակի տատանվելը
4) Կայծակը

6. Ո՞րն է ջերմային երևույթ:
1) Կապարի հալվելը
2) Որոտը
3) Գնդի գլորվելը 
4) Աղավնու թռիչքը

7. Ո՞րն է ձայնային երևույթ:
1) Լամպի թելիկի շիկացումը
2) Մարմնի անկումը
3) Տերևների սոսափյունը
4) Մոլորակի շարժումը

8. Ո՞րն է էլեկտրական երևույթ:
1) Արձագանքը
2) Էլեկտրասալիկի տաքանալը
3) Նետի թռիչքը
4) Մարմնի լողալը

9. Ո՞րն է լուսնային երևույթ
1) Ամպերի շարժվելը
2) Որոտը
3) Աստղերի առկայծումը
4) Արտույտի երգելը

10. Ի՞նչ չափիչ սարք են օգտագործում հեղուկի ծավալը որոշելու համար:
1) Կշեռք
2) Ջերմաչափ
3) Չափերիզ
4) Չափագլան

Պարապունք 8

Պարապմունք 8.
Հարցերի քննարկում:
GEOGEBRA ծրագրի հետ ծանոթություն:
Թեմա՝  Անկյան չափման այլ միավոր:

Աստիճանի  1/60 մասը կոչվում է րոպե, իսկ րոպեի 1/60 մասը՝  վայրկյան: Րոպեն նշում են « ՛» նշանով, իսկ վայրկյանը   «՛՛ »նշանով:  Օրինակ՝ «60 աստիճան, 32 րոպե և 17 վայրկյան» անկ յու նը նշանակվում է այսպես՝
60032՛17՛՛:

kjoij

Առաջադրանք 1.

Գծել   45°    180°      90°    60° աստիճանի անկյուններ, գծել յուրաքանչյուրի կիսորդը, նշել կիսորդով առաջացած անկյունների աստիճանային չափը:

jug

Առաջադրանք 2.

B կետը AC հատվա ծը տրոհում է երկու հատվածի: Գտեք AC հատվածի երկարությու նը, եթե AB = 28 սմ, BC = 15 մմ:

AC=AB+BC=28սմ+15մմ=295մմ=29սմ, 5մմ

Առաջադրանք 3.

C կետը 44 սմ երկարությամμ AB հատվածի միջնակետն է: CA ճառագայթի վրա D կետը նշված է այնպես, որ CD = 5 սմ: Գտեք BD և DA հատվածների երկարությունները:

44:2=22
22-5=17սմ(AD)
22+5=27սմ(DB)
Պատասխան` AD=17սմ, DB=27սմ

Առաջադրանք 4.

Գծիր սուր, բութ, ուղիղ անկյուններ, գծիր յուրաքանչյուրի կիսորդը,  նշիր առաջացած անկյունները:

Լրացուցիչ: Աշխատանք գրքից՝ 57, 58:

Առաջադրանք 57

57.PNG

Առաջադրանք 58

58.PNG

Հանրահաշիվ

Պարապմունք՝ 10
Հարցերի քննարկում:
Թեմա՝ Բազմանդամներ:
Տեսական մաս: 

Միանդամների գումարն անվանում են բազմանդամ։ Այդ գումարի մեջ մասնակցող միանդամներն անվանում են բազմանդամի անդամներ։

Օրինակներ՝

ա) a + 2ab + b-ն բազմանդամ է, a, 2ab, b-ն՝ նրա անդամները,
բ) − a + (−2b) + (−b)-ն բազմանդամ է, −a, −2b, −b-ն՝ անդամները։ 

Բազմանդամը ընդունված է գրել նաև այսպես՝ − a − 2b − b

Այս արտահայտությունը նույնպես անվանում են բազմանդամ, չնայած նրա գրառման մեջ մասնակցում է մինուս նշանը։ Պետք է նկատի ունենալ, որ տրված արտահայտությունը անվանելով բազմանդամ, համարում են, որ  − a, −2b և -b միանդամների գումարն է։ 

Օրինակ` 2a+3b+12c+9
Կազմված է՝ 2a, 3b, 12, 9 այս միանդամներից:

Օրինակ՝ 12a^2b+21c+37d+9c^2
Կազմված է՝ 12a^2b, 21c, 37b, 9^2 այս միանդամներից:
Բազմանդամը միանդամների գումարն է:

Հակառակ քայլ
a; bc; 7; 12d
Կազմենք բազմանդամ
a+bc+7+12d

Օրինակ՝ -3c; 5b; -21
-3a+5b+(-21)=-3a+5b-21
Սա բազմանդամ է

Առաջադրանք 1. Աշխատանք գրքից՝ 74-77

Առաջադրանք 74

74.PNG
ա) Կազմված է՝ a; b; c անդամներից
բ) Կազմված է՝ a^2; ab; b^2 անդամներից
գ) Կազմված է՝ a^2; -2ab; b^2 անդամներից
դ) Կազմված է՝ x^3; 3x^2; 3x; 1 անդամներից

Առաջադրանք 75

75
ա) Կազմված է՝ 2^2; 3xy; xy; 7y անդամներից
բ) Կազմված է՝−x^7; − x^5; − 2x^3; − 3x անդամներից

Առաջադրանք 76

76.PNG
ա) a+c
բ) 2x+y^2
գ) 2a+b^3-2
դ) x^2+0,5y^2+(-x)+(-5xy)

Առաջադրանք 77

77.PNG
ա)  a – b = a – b
բ) 2a – 3 = 2a + 3
գ) -xy – y^2 = -xy + y^2
դ) -2x^2 – 0,5y = -2x^2 + 0,5y

Առաջադրանք 2.
Հաշվեք.

ա) 3 − 2 = 1
բ) −3 − 2 = -5
գ) −6 + 5 = -1
դ) 2 − 7 = -5
ե) 5 − 2 − 3 = 
զ) 4 + 1 − 8 = -3
է) −2 − 2 + 5 = -9
ը) −4 − 1 − 5 = -10
թ) −4 + 5 + 2 = -1
ժ) 4 + 2 − 9 − 1 = -4
ի) 2 − 5 − 6 + 1 = -10
լ) −3 − 5 − 4 + 7 = -5

 

Պարապմունք 9.

Առաջադրանքներ, համար՝ 65-71(բոլորը ա-դ)

,скл;асдйсв.png
ա) a²bc, 2abca=2a²bc
բ) -aba², 7a²ba:

,скл;асдйсв.png
ա) 2a³b,4a³b,a³b, (-5)a³b, -3a³b; 3a⁴b²,80a⁴b²,-a⁴b²,6a⁴b²; 6p²x- -4p²x; -c-a;
բ) 0a²b³, 12a²b³; -3a³b², 2a³b²

Capture

2x+3x=5x

3m+5m=8m

a+4a+a=6a

3b+b+b=5b

,скл;асдйсв

7x-2x=5x

A-3a=-2a

10a-18a=-8a

-4b-(-2)b=-2b

,скл;асдйсв

a2bc+2abca+(-3bca2)=a2bc

(-aba2)+7a2ba+a3b=7a3b

7a2+(-3a2)+(-4a2)=a2

 

,скл;асдйсв.png

3abc-7abc=(-4abc)

9a3b2-9a3b2=a3b2

5a-6a=(-1a)

7a-a=6a

,скл;асдйсв

18a2b-4a2b+6a2b=20a2b

6a8b2+7a8b2+(-2a8b2)=11a8b2

4b3c4+8b3c4-14b3c4=(-2b3c4+)

0c2e5+4c2e5-16c2e5=(-12c2e5)