English

Complete the sentences

1. On Saturday I played computer games with my cousins.

2. My mum did not cook dinner last night.

3. I walked to school because there weren’t any buses

4. They did not dance at the party.

5. My brother travelled to Ireland last summer.

 

2. Write the past simple of these verbs

1. copy __ copied

2. revise __ revised

3. cycle __ cycled

4. listen __ listened

5. practise __ practised

6. play __ played

7. like __ liked

8. move __ moved

9. shout __ shouted10. start __ startedlll.

 

3.Write the words in the correct order.

1. Did you like the film?

2. How many people did you ask?

3. Did they have a good time?

4. What did we do at the weekend?

5. Where did she buy that DVD?

6. Did he go to your party on Saturday?

7. Who did you see yesterday?

 

4. Correct the sentences

1)Did he go to school yesterday?

2)Why did you go home early?

3)Where did you learn English?

4)Did she work today?

5)What do you do yesterday?

6)Did they phone you last night?

 

5.Regular (R) or irregular (I) verbs?

1.fly-_flew__(irregular)_

2.use-__used__(regular)

3.study-__studied___(regular)__

4.eat-__ate_(irregular)___

5.make-__made__(irregular)__

6.travel-___travelled_(regular)____

7.see-___saw_(irregular)

 

6.Complete the sentences with the past simple

1.I got up a shower and some fruit for breakfast.

2.Then I went to the sports centre.

3.I swam 500 meters in the swimming pool and then

4.I ran 5 kilometers.

5.At lunchtime I met my friends in a café.

6.We ate some pasta and drank some juice

7.After lunch I slept for a few hours, I was tired!

 

Complete the sentences

A.

1. I opened the door and __ (look) inside.

2. Who __ (close) all the windows?

3. I __ (carry) my mom´s shopping bag.

4. I __ (not climb) over the fence.

5. I __ (rip) my shirt.

6. The plane __ (land) ten minutes ago.

7. We __ (live) in that house when I was a baby.

8. My brother __ (not cry) when he fell of his bike.

9. We __ (walk) to school yesterday.

10. She __ (smile) when she saw me.

11. We __ (hurry) to the station to catch the train.

12. She __ (laugh) when I told her the joke.

13. We __ (race) each other on our bikes.

14. Dad __ (not help) me with my homework.

15. Helen __ (whisper) me a secret.

16. Luis Miguel __ (hurry) to catch a bus.

17. We __ (return) our books to the library.

18. She __ (not kiss) the frog.

19. The frog __ (change) into a prince.

20. Two doctors __ (rush) into the room.

21. I __ (not kick) the ball very hard.

22. Who __ (invent) the computer?

23. Dinosaurs __ (live) many years ago.

24. It __ (not snow) last night.

25. They __ (not work) until twelve last night.

1.looked

2.closed

3.carried

4.didnt climb

5.ripped

6.landed

7.lived

8.didnt cry

9.walked

10.smiled

11.hurried

12.laughed

13.raced

14.didnt help

15.whispered

16.hurried

17.returned

18.didnt kiss

19.changed

20.rushed

21.didnt kick

22.invented

23.lived

24.didnt show

25.didnt work

B.

1. I __ (lose) my watch in the park.

2. David __ (not hurt) his knee.

3. I kicked the ball and it __ (break) a window.

4. My new shoes __ (not cost) a lot of money.

5. I __ (get) this book from the library.

6. We had a garage where we __ (keep) our car.

7. Ali __ (cut) his knee.

8. The glass __ (fall) off the table.

9. The glass __ (not break).

10. We __ (sell) our old car.

11. We __ (buy) a new car.

12. The bell __ (not ring).

13. We all __ (go) into school.

14. The dog __ (catch) the ball.

15. The man __ (not kneel) down.

16. Our cat __ (run) onto the road.

17. Jane __ (not write) a letter.

18. I __ (buy) a new camera last week.

19. We __ (drive) to a safari park yesterday.

20. Yesterday Dad __ (not take) me to the carnival.

21. Elizabeth __ (give) Eva a chocolate.

22. Jack and Jill __ (not go) up the hill.

23. Her ring __ (cost) ten Euros.

24. I __ (put) sugar in my coffee.

25. He __ (not hit) the ball over the net.

 

1.lost

2.didn’t hurt

3.brought

4.didn’t cost

5.got6 keeped

7.cut

8.fell

9.wasn’t broken

10.sold

11.bought

12.didn’t ring

13.went

14.catched

15.didn’t kneel

16.ran

17.didn’t write

18.bought

19.drove

20.didn’t take

21.gave

22.didn’t go

23.cost

24.put

25.didn’t hit

Աշխարագրություն

1․ Ի՞նչ է ուսումնասիրում հասարակական աշխարհագրությունը։

Հասարակական աշխարհագրություն, ուսումնասիրում է բնակչության և տնտեսության տեղաբաշխման օրինաչափություններն ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև՝ այդ տեղաբաշխման տեղական առանձնահատկությունները որոշակի տարածաշրջաններում ու երկրներում:
Աշխարհագրության մեջ պետությունները խմբավորում ենք ըստ․

 • տարածքի
 • բնակչության թվի
 • աշխատանքային ռեսուրսի
 • աշխարհագրական դիրքի

3․Լրացնել նախադասությունները։

Աշխարհի պետությունները ըստ պետական կառավարման ձևի լինում են Միապետական և Հանրապետական։ Գոյություն ունի հանրապետության երկու տեսակ Նախագահական և պառլամենտական։Նախագահական հանրապետությունում նախագան ընտրվում է ժողովրդի կողմից պարբերաբար կատարվող ընտրությունների միջոցով։ Խորհրդարանական հանրապետության դեպքում նախագահն ընտրվում է Ազգային ժողովի կամ խորհրդարանի կողմից։

4․Ո՞ր պնդումն է ճիշտ.   

 1. Աշխարհի երկրների մեծ մասը կառավարման ձևով միապետություն է:
 2. Նախագահական հանրապետությունում երկրի նախագահն ընտրվում է պառլամենտի (խորհրդարանի) կողմից:
 3. Աշխարհի երկրների ճնշող մեծամասնությունը տարածքային կառուցվածքով ունիտար (միացյալ) են:
 4. Դաշնային պետության տարածքային միավորներն ունեն բացարձակ պետա­կան անկախություն:

5․ Երկրագնդի վրա կամ դրա որևէ տարածքում բնակվող մարդկանց ամբողջությունը կոչվում է.     

 1. ռասա
 2. ազգ
 3. աշխատանքային ռեսուրս
 4. բնակչություն

6․ Կրոնապետություն է.        

 1. Մոնակոն
 2. Թուրքիան
 3. Մեծ Բրիտանիան
 4. Վատիկանը

7․ Աշխարհում բնակչության մեծ կուտակումներ ունեցող գլխավոր արեալներից չէ. 

 1. Ավստրալիան
 2. Արևմտյան Եվրոպան
 3. Արևելյան Ասիան
 4. ԱՄՆ–ի հյուսիս–արևելքը

8․ Բնական շարժի հետևանքով սերունդների հերթափոխման գործընթացը կոչվում է.  

 1. բնակչության կազմ
 2. բնակչության բնական աճ
 3. բնակչության մեխանիկական շարժ
 4. բնակչության վերարտադրություն

9․Երկրի տարածքը 40 հազ. կմ2 է, բնակչության թիվը` 6 մլն մարդ: Բնակչության միջին խտությունը կլինի.        

 1. 150 մարդ/կմ2
 2. 200 մարդ/կմ2
 3. 100 մարդ/կմ2
 4. 180 մարդ/կմ2

10․ Ի՞նչ է միգրացիան

Այն անհատների կամ սոցիալական խմբերի մշտական բնակավայրի փոփոխության գործընթաց է, որն արտահայտվում է նույն երկրի այլ տարածաշրջան, այլ աշխարհագրական շրջան կամ այլ երկիր տեղափոխման ձևով։
11․ Որը՞ միգրացիայի դրդապատճառ է

Աշխարագրություն

 <<Ուսումնական աշուն>> նախագիծ
ժամանակահատվածը- Հոկտեմբերի 28- նոյեմբերի 2
Մասնակիցները- Միջին դպրոցի 7-րդ դասարանցիներ
Նախագծի նպատակը և խնդիրները
Սովորողները կարողանան ուսումնասիրել բնակչության թիվը տարբեր ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Ներկայացնել վիճակագրական տվյալներ բնակչության թվի վերաբերյալ, կազմել գրաֆիկ բնակաչության տեղաբաշխման և միգրացիայի տեսակների վերաբերյալ։
Նախագծի ընթացքում նախատեսվում է 
⦁ Վիճակագրական տվյալների վերլուծություն                           1 միավոր
⦁ Ուրվագծային քարտեզի հետ աշխատանք                               1 միավոր
⦁ Գրաֆիկների կազմում Երկրագնդի բնակչության տեղաբաշխման վերաբերյալ։                                                                                                                                     3 միավոր
⦁ Աշխատանքի ընթացքում ներկայացնել բնակչության շաժը, որևէ երկրի օրինակով։                                                                                                                             1 միավոր
⦁ Նշել ուրվագծային քարտեզի վրա Հայաստանի Հանրապետության միգրացիոն ուղղիները։                                                                                                                 2 միավոր
Տեսաֆիլմով ներկայացնել հետևյալ հարցերը․                     2 միավոր
⦁ Բնակչության թվի արագ աճը ի՞նչ հիմնախնդիրներ է առաջացնում։
Բնակչության բնական շարժը բնակչության թվի փոփոխությունն է (աճը կամ նվազումը), որը տեղի է ունենում բնական եղանակով՝ ծննդի ու մահի հետևանքով։ Իսկ բնակչության մեծ աճի դեպքում անհարմարության խնդիրներ կառաջանան:
⦁ Ի՞նչ է բնակչության վերարտադրությունը։ Ներկայացնել բնական և մեխանիկական շարժը։
Բնակչության վերարտադրություն մարդկանց սերունդների մշտական հերթափոխությունը, որը բնակչության բնական և մեխանիկական շարժերի ամբողջությունն է։ Ողջ աշխարհի բնակչության վերարտադրությունը միայն բնական շարժի արդյունք է, իսկ երկրների մեծ մասինը՝ բնական ու տարածքային շարժերի ամբողջությունն է։
⦁ Ո՞ր գործոններն են ազդում բնակչության բնական շարժի վրա։
Բնակչության բնական շարժը բնակչության թվի փոփոխությունն է (աճը կամ նվազումը), որը տեղի է ունենում բնական եղանակով՝ ծննդի ու մահի հետևանքով։
⦁ Ո՞ր գործոններն են ազդում մեխանիկակն շարժի վրա։
Ի տարբերություն ամբողջ աշխարհի, առանձին երկրների և տարածաշրջանների բնակչության թվի աճը և սերունդների հերթափոխումն ու նորացումը տեղի են ունենում ոչ միայն բնական շարժի, այլ նաև մեխանիկական շարժի հաշվին։
Արդյունքները — սովորողները այս աշխատանքի ընթացքում ձեռք  են բերելու  վիճակագրական տվյալների և քարտեզի հետ աշխատելու կարողություններ։
Աշակերտները իրենց բլոգներում տեղադրում են  աշխատանքները։
Աշխատանքը վերջում գնահատվում է 10 բալանոց համակարգով։

Մշակիչ

մշակիչները բավականաչափ փոքր են, ուղղանկյուն (հաճախ քառակուսի) և ունեն բազմակի մետաղական միացություններ։ Մշակիչները , որոնք կատարում են այս տիպի սարքավորումներին բնորոշ բոլոր գործողությունները և իրականացված են միկրոսխեմայի տեսքով կոչվում են միկրոպրոցեսորներ։

Հավասարաչափ շարժման արագություն, Արագության միավորը, Միջին արագություը

 • Հավասարաչափ շարժման արագություն անվանում են այն մեծությանը, որը թվապես հավասր է.

3.միավոր ժամանակում մարմինի անացծ ճանապարհին.

 • Տանից մինչև դպրոց եղած հեռավորուքյունը 900մ է: Տղան այդ ճանապարհ անցավ 15 ր-ում : Ի՞նչ մինջին աչագությամբ էի շարժում տղան:

S=900մ
t=15ր=900ժ
____________
v-?

V=s/t=900մ/900վ=ծ.մ/վ

Պատ՝1մ/վ

 • Երկիրը Արեգակի շուրջը պտտվում է 108000կմ/ժ արագությամբ: Այդ արագությունը արտահայտեք մ/վ-ով

V=108000կմ/ժ=108000.  1000մ/36վ

Պատ՝30000մ/վ

 • «Լենին» ատոմային սառցահատը 1ժ-ում անցնում է 33,5կմ ճանապարհ: Հաշվեք սաղահատի արագությունը

t=1ժ=3600վ
t=33,5կմ=35500մ

 

 

ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դաս.1

1. Եթե անհայտ թիվը փոքրացնենք 17-ով և արդյունքը եռապատկենք, կստանանք 54։ Գտեք անհայտ թիվը։
54:3+17=35
Պատ.՝ 35
2. 5կգ ծիրան և 3կգ խնձոր գնելու համար պետք է վճարել 2100 դրամ, իսկ 7կգ ծիրան և 4կգ խնձոր գնելու համար՝ 2900 դրամ։ Քանի՞ դրամ պետք է վճարել 1կգ խնձոր գնելու համար։
Պատ.՝ 200դր
3. Երեք հաջորդական բնական զույգ թվերի գումարը 48 է։ Գտեք այդ թվերի արտադրյալը։
14+16+18=48
14x 16x 18x=4032
Պատ.՝ 4032տ
4. Հանդիսատեսները կինոդահլիճից կարող են դուրս գալ նեղ և լայն դռներով: Եթե բացեն միայն նեղ դռները, բոլոր հանդիսատեսները դուրս կգան 12 րոպեում, իսկ եթե բացեն միայն լայն դռները, բոլոր հանդիսատեսները դուրս կգան 4 րոպեում: Որքա՞ն ժամանակում դուրս կգան բոլոր հանդիսատեսները, եթե միաժամանակ բացեն բոլոր դռները:
Լայն-4ր-1/4
Նեղ-12ր-1/12
1/4+1/12=1/3
Ամբողջը-3ր
Պատ.՝ 3րոպե
5. Ուղղանկյուն եռանկյան անկյուններից մեկը 20 աստիճան է: Հաշվեք ուղիղ անկյան գագաթից տարված բարձրությունով և անկյան կիսորդով կազմված անկյան մեծությունը:
∠ABE=<E-<A
90°-70=20
<1=45=<ABE=45-20=25
Պատ.`25.
6. Երկու ճանապարհորդներ իրար ետևից քայլում էին ճանապարհով: Ճանապարհի հարթ մասում նրանք քայլում էին նույն՝ 6 կմ/ժ արագությամբ, և նրանց միջև հեռավորությունը 200մ էր: Վերելքին նրանք շարժվում էին նույն՝ 4կմ/ժ արագությամբ: Որքա՞ն էր նրանց միջև հեռավորությունը, երբ երկուսն էլ շարժվում էին վերելքով:
7. Ավտոմեքենայի առջևի անիվները լրիվ մաշվում են (դառնում են ոչ պիտանի) ամեն 25000կմ անցնելուց հետո, իսկ ետևի անիվները՝ ամեն 15000կմ անցնելուց հետո: Քանի՞ կիլոմետր կարելի է անցնել չորս անվադողով, մինչև նրանց լրիվ մաշվելը, եթե ժամանակին փոխենք առջևի և ետևի անիվների տեղերը: Ենթադրվում է, որ և՛առջևի, և՛ ետևի անիվները մաշվում են հավասարաչափ:
Պատ.`այո.
8. ABC եռանկյան մեջ A անկյունը 50 աստիճան է: Որոշեք այդ եռանկյան B և C անկյունների կիսորդների հատումով առաջացած սուր անկյան մեծությունը:
Պատ.`B=20, C=20 աստիճան.
9. Քանի՞ հնգանիշ բնական թիվ կա, որը բաժանվում է 3-ի, և նրա գրության վերջին թվանշանը 6 է:
Պատ.`շատ.
10. Գտեք այնպիսի բնական n թիվ, որը բավարարի (n+2)(n+3)(n+5)(n+7)=4158 պայմանին:
Պատ.՝(4+2)(4+3)(4+5)(4+7)=4158.

Դաս.2

 1. Արմինեն, Անին, Վարդանն ու Էրիկը միասին գտել են 10 խխունջ,  ընդ որում բոլորը տարբեր քանակներով: Արմինեն հավաքել է բոլորից շատ, իսկ Անին բոլորից քdownloadիչ: Տղաներն են շատ խխունջ հավաքել, թե աղջիկները:
  Պատ.՝ հավասար են
 2. Գտեք օրինաչափությունը և լրացրեք դատարկ վանդակները33օօ
  քըեդսըտճ
 3. 35
  Նա ուղղակի ասաց, որ տեսել է քարերը, և գիտի ամենինչ, և թագավորին խփել խցել է հատակին: Իսկ թագավորը, որպեսզի այդպիսի բան էլ չկրկնվի, թոշեց խորհրդականին:
  4.

  ԼԱՄՊԵՐՈՎ ՍԵՆՅԱԿԸ

  Խնդիրը: Կա փակ սենյակ, որտեղ կա երեք լամպ: Սենյակի դրսի կողմում կա երեք անջատիչ: Դուք պետք է իմանաք, թե ո՛ր անջատիչը ո՛ր լամպի համար է: Սենյակ կարող եք մտնել միայն մեկ անգամ:

  5. Սոճու վրա 40 նարինջ էր աճել։ Նրանցից 10-ը հասունացավ ու ցած ընկավ։ Քանի՞ նարինջ մնաց սոճու վրա։
  Սոճու վրա նարինջ չի աճում:

6.Մարին 12 հավ ուներ։  Հավերի կեսը ամեն օր մեկ ձու էին ածում, իսկ մյուս կեսը ամեն երկրորդ օրն էր մեկ ձու ածում։  Չորս շաբաթում բոլոր հավերը միասին քանի՞ ձու կածեն։
Պատ.՝ 378

 

My heroes

I want to tell you about my heroes. It seems to me that everyone has a hero. My heroes are my girlfriends. Their names are Susanna and Syuzanna. I have known them for 3 years. During those three years we have fought, laughed, helped, and so on. For a while I was very upset with everything, but they always helped me. No one could help me. Thanks to them, a lot has changed in my life. I am very grateful to those who have appeared in my life.

Домашняя работа

25 ноября- 1 декабря

1. Ответьте на вопросы

Есть ли у ваших родителей братья и сёстры?
Да.
Дружат ли они друг с другом?
Да, конечно.
Кого русские  называют дядей и тётей?
Дядей  называют брат родителей, а тётей сестрой.
У вас есть дяди и тёти? Как их зовут?
Да, очень много. Моих дядей зовут Алик, Гриша, Вае, Карен, Ашот, Давит, Тико и Сурик. Тети Лианна, Астхик, Маирам, Марианна, Тамара и Ирина.
Дружите ли вы со своими двоюродными братьями и сёстрами?
Да, конечно. Я их очень люблю.

2. Прочитайте текст и озаглавьте его

Ох, уж эти старшие братья и сёстры! Они задирают нос, потому что им всё разрешают. Они, например, могут попозже лечь спать, могут пойти в кино без родителей. Счастливчики, в общем!  Ох, уж эти младшие, – думают  старшие. –  Пристают, мешают, жалуются маме. А мама, конечно, говорит: “Они маленькие. Уступи им”. Ох, уж эти маленькие! Ты кто – старший или младший?
Как ты относишься к брату или сестре? Я – младшая сестра. Когда мне  было 8 лет, это было ужасно. Потому что: – каждый день мой старший брат щёлкал меня пó носу .Это у него  была  такая привычка; – у него был велосипед. Спортивный. Он говорил мне: “Почисть колёса, покатаю. Долго”. Я чистила. Сашка один раз катал меня вокруг дома, потом сам уезжал кататься на улицу; – он очень любил сладкое. Конфеты, пирожные. Он ел свои , потом говорил мне: “Смотри, что это там в окне? Пожар!” Я бежала к окну, а он смеялся и съедал мою конфету.
Вот что я вспоминала, когда решила написать рассказ о старших и младших. Но потом я вдруг подумала: а что Сашка будет вспоминать обо мне? Что бы он мог рассказать? И вот что получилось: – я без конца на него жаловалась всем: маме, бабушке, соседям. И все меня жалели, а его ругали и говорили: “Не стыдно тебе, дураку большому?”; – я его дразнила разными обидными словами; – я его под столом толкала ногой, когда мы обедали. А сама спокойно ела суп. Он вскакивал, кричал: “Смотрите, что она делает!” “Она ест суп”, – говорила мама. В общем, я была не сахар!  Я решила вспоминать дальше. О хорошем, а не о плохом. О хорошем, что мне сделал брат. Он рисовал мне смешные картинки, когда я болела. Он водил меня в кино. Он подарил мне книжку, правда, надписал её “Поросёнку в день рождения”. И всё же …
Зачем я это вспомнила и написала? А вот зачем: я теперь точно знаю, что надо быть друг с другом подобрее.  Надо уступать друг другу. И это нужно начать прямо сейчас. Почему я хотела всё это вам сказать? Потому что сегодня я иду в гости к Саше, то есть к Александру Николаевичу! Мы с ним большие друзья. Брат и сестра должны быть друзьями. Жаль только, что я это поняла не в восемь лет, а намного позже.

3. Напишите по образцу

Хорошо – лучше; плохо –нехорошо;  много –;  мало – … ; поздно – ; часто  – ;
громко –; тихо  – ….

4.  Согласны  или нет ?

Старшие и младшие дети не любят друг друга.
нет
Старшие всегда обижают младших.
нет
Младшие никогда не обижают старших.
Нет
Родители всегда сердятся на старших детей.
Нет
Старшие и младшие дети всегда дружат.
Нет

5. Грамматический материал

В корнях -гар-(-гор-), -клан-(-клон-), -твар- (-твор-) в безударном положении пишется о: загоре́ть, загоре́лый, подгоре́ть, поклони́ться, склоне́ние, твори́тельный, раствори́мый.
В корнях -зар-(-зор-), -плав-(-плов-) в безударном положении пишется а: заря́, зарни́ца, плаву́чий. Исключения: плове́ц, пловчи́ха, пловцы́.

6. . Выпишите слова в два столбика: с о в корне, с а в корне.

Загорелый, пловец, растворимый, наклониться, плавать, поклон, заря,  загар, подгореть, пловчиха, творчество, склонение, плавательный, творительный, кланяться, загореть, пловцы, сгореть, загореться, плавание, обгореть, наклон.

7. Выпишите слова в два столбика: с ударной гласной в корне, с безударной гласной в корне.

Заря, творительный, поклон, загар, загорелый, пловец, наклониться, плавать, подгореть, склонение, поклонник, плавательный, кланяться, пловцы, сгореть, загореться, плавание, наклон, творчество.

8. Выпишите слова с корнем -раст-(-ращ-) рос-. Восстановите по этим опорным словам текст.
Папирус — это болотное р-стение. Ещё в древние времена оно р-сло в Египте по берегам Нила. Папирус выращивали, чтобы делать из него бумагу. Когда папирус выр-стет, достигнув 3—5 метров и толщины с руку, проникнуть в его заросли невозможно: это плотная стена. Корни папируса сплетаются, и, разр-стаясь, группа растений отрывается от берегов и образует своеобразный островок, который медленно плывет по реке.
Такие островки задерживают движение кораблей, мешают судоходству.
Путешественники, побывавшие в тропиках Африки, утверждают, что видели папирус, который произр-стает на озере Чад.

.

9.Выпишите в один столбик слова и словосочетания с -гар-, а в другую — с -гор-. Расставьте ударения.
Г..рючее вещество, уг..рный газ, обг..релый пень, г..рячий пирог, г..ревая дорожка, дог..ревший костер, заг..релый спортсмен, бронзовый заг..р, ог..рок свечи, пахнет г..рью, г..рячее время, заг..рать на берегу, выг..реть на солнце, г..рячка, не г..рячись, газовая г..релка, уг..р, подг..ревшее молоко, разг..рающийся день, перег..ревший провод.
Отметьте слова с корнем -гор-, употребленные в переносном значении.
10. Укажите, какая буква — а или о — пропущена в корне слова.
1) Солнечные лучи почти никогда не к..саются холодной, серебристой влаги родника. (Тургенев.) 2) Легкий ветерок к..снулся камышей, и они зашевелились и зашелестели. (Тургенев.) 3) Молодые деревья р..сли очень тесно, ничей топор еще не к..снулся до их стройных стволов. (Тургенев.) 4) Я сидел в тенистом саду, прик..снувшись спиной к стволу огромного дуба. (Л. Толстой.) 5) Мы шли сквозь зар..сли лозняка, и молодые пор..сли касались нашего лица. Кусты наклонялись, почти к..саясь воды. (Л. Толстой.) 6) В Мещере наблюдается удивительное богатство и разнообразие р..стительного мира. (Паустовский.)

English

English in Mind
Pages 24-26

englissss
1. Watch
2. Lives
3. Do…like
4. Play
5. Doesn’t like
6. Gives
7. Does…work
8. Do…write. Don’t
9. Don’t get up

Englisssss
1. Music
2. Drama
3. Maths
4. English
5. Sience
6. History
7. French
8. Geography
9. Technology
10. Chemistry

2255.png
1. Erin’s job was to organise papers.
2. Erin started to look for more information about Hinkley, because she realised that there were lots of sick people in Hinkley.
3. The sick people in Hinkley lived near a big Pacific gas and Electric factory.
4. The people were sick because chromium in their drinking water.
5. Pacific gas and Electric factory paid 500000$ to each people.
6. Erin Brochvich is famous and has her own company and she gives talks to all over the world.

Աշխարագրություն

Похожее изображение 

1․ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ Ի՞ՆՉ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ ԵՆ ԱԶԴՈՒՄ։

ԱՇԽԱՐՀԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ՏԵՂԻ Է ՈՒՆԵՆՈՒՄ ԲԱՑԱՌԱՊԵՍ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺԻ ՄԻՋՈՑՈՎ։

2․ Զարդացած և զարգացող երկրներում ի՞նչ ժողովրդագրական քաղաքականություն են իրականացնում։

3․ Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել 15 պետություններ, որոնք պատկանում են վերարտադրության առաջին տիպին։Եվրոպայի եւ Հյուսիսային Ամերիկայի տնտեսապես զարգացած երկրները։

4․ Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել 15 պետություն, որոնք պատկանում են վերարտադրության երկրորդ տիպին։ Ասիայի, Աֆրիկայի եւ Լատինական Ամերիկայի զարգացող երկրները