Դասարանական

14.12.2018
Դասարանում 
1. Ուշադրություն դարձրո´ւ ընդգծված բառերին և գրի՛ր, թե բառին ե՛րբ է ավելանում ը, ե՛րբ`  ն:
Գործը վաղվան մի´ թող: Գործն է անմահ:Գործն անմահ է:Ավելի քան հարյուր տարի նավը մնաց ծովի հատակին:  Նավն  ավելի քան հարյուր տարիսուզված մնաց:Կարդա՛ Գոյականը խոսքի մեջ կարող է գործածվել որոշյալ կամ անորոշ առումով: Որոշյալ առումնարտահայտվում է որոշիչ ը կամ ն հոդերի միջոցով: Բաղաձայնով ավարտվող բառերը ըհոդն են ստանում, ձայնավորող ավարտվողները` ն: Ը  հոդը կարող է ն-ով փոխարինվել, երբ հոդն են ստանում, ձայնավորով ավարտվողները՝ ն: Ը  հոդը կարող է ն-ովփոխարինվել, երբ նրան հաջորդող բառը ձայնավորով կամ սկ,սպ, ստ, զբ, զգ, շտ, կապակցություններով է սկսվում:

Մի տեղում որոշյալ է, մյուս տեղում՝ անորոշ:
2. Ընդգծված  բառերն  ու բառակապակցությունները փոխարինի՛ր համապատասխան ածականներով:

Օրինակ`Երկրին մոտ տարածությունում  տիեզերանավի հանդիպեցին: — Երկրամերձ տարածությունում տիեզերանավի հանդիպեցին:

Հայոց աշխարհում՝ Արարատի դաշտի հարավում, մի հրաշքով լի ու ձեռքով չկերտված կոթող կա: Դա Արարատն է երկինք սլացող, մեկուսի լեռների զանգված՝ կոնի նմանվող զույգ գագաթներով: Մասիսն ու Սիսը հանգած հրաբուխներ են:Մասսի ժայռերով պատված գագաթը ծածկված է հավերժական ձյունով: Սսի գագաթի մասը նույնպես քարերով ծածկված է: Լանջերը կտրտված են ճառագայթի ձև ունեցող ձորակներով ու հեղեղատներով: Լանջերին խոտով առատ արոտներ ու թփուտներ կան. ներքևի գոտում՝ այլևայլ թռչուններ ու կենդանիներ: Հնում լեռը հռչակված էր որպես արքաների որսատեղի:Մասիսը զերծ չի մնացել բնության աղետներից: Նրա հյուսիսարևելքի լանջի խորխորատը, հայտնի «Մասյաց վիհ» անունով, որ գագաթինմոտ (մերձ) մասում ավելի քան հազար մետր խորություն ունի, առաջացել է երկրաշարժից:

Մի հրաշքով լի — հրաշալի

Ձեռքով չկերտված-անձեռակերտ

Երկինք սլացող-երկնասլաց

Լեռների զանգված-լեռազանգված

Կոնի նմանվող -կոնաձև

ժայռերով պատված -ժայռապատ

Քարերով ծածկված -քարածածկ

Ճառագայթի ձև ունեցող-ճառագայթաձև

Խոտով առատ-խոտառատ

Հյուսիսարևելքի-հյուսիսարևելյան

Գաթին մոտ-գագաթամերձ

3.Տրված տեքստում մտքին համապատասխանող ածականներ ավելացրո՛ւ: Տրված և ստացված տեքստերը համեմատի՛ր:

Մագելանի արշավախմբի մնացորդները  ճամփորդության հոգնությունը դեռ չէինթոթափել, երբ կաթոլիկ եկեղեցին նրանց կանչեց հաշիվ տալու: Բանն այն է, որճամփորդների օրացույցում մեկ օր պակասում էր: Իսկ դա նշանակում էր, որ եկեղեցականտոները ժամանակին չէին նշվել: Հավատի կանոններից այդպիսի շեղումն  այն ժամանակպատժվում էին: Բայց գիտնականները շուտով գտան, թե որտե՞ղ էր մնացել «կորած» օրը: Ճանապարհորդելով երկրագնդի շուրջը դեպի արևմուտք՝ Արևի շարժման ուղղությամբ , ծովագնացները իբրև թե մեկ օր հետ էին գնացել: Շուրջերկրյա ճանապարհորդությունը  դեպի արևելք, ընդհակառակը, նրանց օրացույցին մեկ օր կավելացներ:Ներկայումս նման խառնաշփոթությունից խուսափելու համար Խաղաղ օվկիանոսի միջով՝բևեռից բևեռ, մի գիծ են անցկացրել, որն անցնելիս նավերը կամ անմիջապես ընկնում են «վաղը»  կամ վերադառնում են «երեկվան»:

Մագելանի մեծ արշավախմբի փոքր մնացորդները  ճամփորդության հոգնությունը դեռ լավ չէին թոթափել, երբ կաթոլիկ եկեղեցին նրանց կանչեց լուրջ հաշիվ տալու: Բանն այն է, որ ճամփորդների օրացույցում զարմանալիորեն մեկ օր պակասում էր: Իսկ դա նշանակում էր, որ եկեղեցական տոները ճիշտ ժամանակին չէին նշվել: Հավատի կանոններից այդպիսի հանկարծակի շեղումն  այն ժամանակ պատժվում էին: Բայց գիտնականները շուտով գտան, թե որտե՞ղ էր անհայտ մնացել «կորած» օրը: Ճանապարհորդելով երկրագնդի շուրջը դեպի արևմուտք՝ Արևի շարժման ուղղությամբ , ծովագնացները իբրև թե մեկ օր հետ էին գնացել: Շուրջերկրյա երկար ճանապարհորդությունը  դեպի արևելք, ընդհակառակը, նրանց օրացույցին մեկ օր կավելացներ:Ներկայումս նման անհասկանալի խառնաշփոթությունից խուսափելու համար Խաղաղ օվկիանոսի միջով՝բևեռից բևեռ, մի գիծ են անցկացրել, որն անցնելիս նավերը կամ անմիջապես ընկն

Ինչու է պետք ցանկապատ

Մեր հասարակությունը բաժանված է երկու մասի՝ մի մասը  ազատ, առանց պարիսպների, կանաչապատ միջավայր սիրող, ազատ տեղաշարժվող հասարակությունն է, իսկ մյուս մասը՝  վախի,  փակի տակ ապրող,  արհեստական պարիսպներ ստեղծող հասարակությունն է: Այս երկու հասարակությունների միջև բախումը սկսվել է դեռ վաղուց: Երբ ես չորրորդ դասարան էի, նույն խնդիրը կար նաև 183 և 181 դպրոցների միջև: Սակայն մեր սովորողների, ծնողների, ուսուցիչների և բնակչության շնորհիվ  կարողացանք մեր ազատ տեղաշարժը ապահովել: Հիմա նույն խնդիրը առաջացել է Հյուսիսային դպրոցի և թիվ 93 մանկապարտեզի միջև: Պարսպապատելը  հարցի լուծում չէ և ապահովություն չէ, դա մտածուղության խնդիր է: Ամբողջ Եվրոպան ապրում է առանց  պարիսպների: Իսկ մենք, լինելով մի փոքր ազգ, փորձում ենք ամեն ինչ իրարից պահել, փակել, պարսպապատել՝ կարծելով, որ դա մեր անվտանգությունն է:

Կենսաբանություն

Մերկասերմերի կառուցվածքը, բազմացումը,բազմացումը անգլերեն լեզվով:
Լրացուցիչ առաջադրանք
Ինչու են այս բույսերը անվանվում մերկասերմներ, բացատրել դրանց դերը մարդու կյանքում և բնության մեջ:

Մերկասերմերը բույսերի թագավորության 13—14 բաժիններից մեկն է։ Սերմերը զարգանում են կոներում։ Ժամանակակից բոլոր տեսակները փայտատու բույսեր են, որի գերագշռող մասը ծառերն են, թեև կան նաև թփեր։ Տիպիկ ներկայացուցիչներն են՝ մայրի, նոճի, փշատերևազգիներ, գիհի, խեժափիճի, եղևնի, սոճի, սեքվոյա, Կենի և Agathis australis։ Մերկասերմերը վայրի ձևով աճում են աշխարհի գրեթե բոլոր տեղերում։ Հաճախ այս բույսերն աճում են այլ բուսատեսակների կողքին, օրինակ՝ այնպիսի բիոմներում, ինչպիսին է տայգան։ Մերկասերմերի փայտը ներառվում է «փափուկ» տեսակի մեջ։ Տրիասի և յուրայի դարաշրջանում որոշ մերկասերմ բույսեր աստիճանաբար ձեռք են բերել ծաղկավոր բույսերին բնորոշ բոլոր կարևոր հատկանիշները՝ սերմնարան, սպի, կրկնակի բեղմնավորում և այլն, իսկ ավելի ուշ վերափոխվել են բուսական աշխարհի գերիշխող խմբի։

Պատմություն

Առաջադրանք 2

Դասարանական/ Համաշխարհային պատմություն, էջ 30-32,/

Սրբազան Հռոմեկան կայսրությունը

Տանը

«Սրբազան Հռոմեկան կայսրություն»/տեսաֆիլմ/, դիտելուց հետո,կարևոր տեղեկությունները թարգմանել:

Սրբազան Հռոմեկան կայսրություն

Ընտրել մեկ սլավոնական երկիր և։

Բելգրադը Սերբիայի մայրաքաղաքն է։ Այն տեղակայված է Սավա և Դանուբ գետերի միաձուլման տեղանքում։
Բելգրադ թարգմանվում է «Սպիտակ քաղաք»։ Բուն քաղաքը 1,1 միլիոն բնակչություն ունի, մինչդեռ արվարձաններով հանդերձ Բելգրադի բնակչությունը հասնում է շուրջ 1.64 միլիոնի՝ դարձնելով այն Արևելյան Կենտրոնական Եվրոպայի խոշորագույն քաղաքներից մեկը։
Եվրոպայի խոշորագույն նախապատմական մշակույթներից մեկը՝ Vinča culture մշակույթը զարգացել է Բելգրադի շրջակայքում, մ.թ.ա. VI հազարամյակում։ Հնագույն ժամանակներում ֆրակիացիները, դակերը բնակեցրել էին տարածաշրջանը, այնուհետ մ.թ.ա. 279 թ. կելտերրը գրավեցին քաղաքև և այն անվանեցին Սինգիդինում։
II դարում, Ավգուստի կայսրության՝ Հռոմեական Սերբիայի ժամանակ, հռոմեացիները գրավեցին այդ տարածքը և քաղաքի կարգավիճակ տվեցին։ 520թ. այն բնակեցվեց սլավոններով և բազմիցս բնակչության կազմը փոխվեց ֆրանկների, բյուզանդացիներ և հունգարների միջև մինչ (1282–1316) այն դառավ մայրաքաղաք։ 1521թ. Բելգրադը գրավվեց Օսմանյան կայսրության կողմից և դարձավ Սեմեդերյան սանջակի նստավայր։
Այնուհետ մերթ ընդ մերթ Բելգրադը հայտնվում է Ավստրական և Օսմանյան կայսրությունների տիրապետության ներքո, անընդահատ շարունակվող Ավստրո-թուրքական պատերազմների հետևանքով։ Այդ պատերազմները բերեցին Բելգրադի մեծ մասի ավերմանը։ Միայն 1841թ. Բելգրադը նորից ստացավ Սերբիայի մայրաքաղաքի կարգավիճակ։ Քաղաքի հյուսիսային հատվածը մնաց որպես ավստրո-հունգարական ֆորպոստ մինչ 1918թ. Բելգրադին վերամիավորելը։
Լինելով ստրատեգիական տեղանք, Բելգրադը 115 անգամ պատերազմական գործողությունների է ենթարկվել և 44 անգամ գետնին է հավասարվել։
Բելգրադը Հարավսլավիայի մայրաքաղաքն էր 1918թ. նրա կազմավորումից մինչև 2006թ. նրա անկումը՝ կառավարման տարբեր ձևերի ժամանակ։ Բելգրադը Սերբիայում ունի հատուկ վարչական կարգավիճակ և այն Սերբիայի հինգ վիճակագրական շրջաններից մեկն է։ Այն բաժանված է հինգ քաղաքապետարանների միջև, յուրաքանչյուրը իր տեղական խորհրդով։ Բելգրադը զբաղեցնում է Սերբիայի տարածքի 3.6%-ը և երկրի բնակչության 22.5%-ը ապրում է Բելգրադում։
Քաղաքն արժանացել է բազմաթիվ տիտղոսների ներառյալ 2020թ. Եվրոպայի մշակութային մայրաքաղաք։

 

Սրբազան Հռոմեկան կայսրություն

Սրբազան Հռոմեական կայսրությունըհարյուր քաղաքական վերափոխումների և ժողովուրդների միավորում է, որը ավելի քան 1000 տարի գոյություն ունի Եվրոպայի սրտում, նրա սահմանները ձգվում էին ժամանակակից Իտալիայից մինչև Ֆրանսիայից մինչև Լեհաստան։ Անկումից հետո արևմտյան և հռոմեական կայսրության ճակատագրական տարածքը երկրի կրճատվել է դեպի արդելյան կեսը, Իհարկե, նրա մայրաքաղաքն արդեն ոչնչով, բացարձակապես հունական քաղաք, Կոստանդնուպոլիս, այս անգամ մի բնակիչ կայսրության կոչվում է իրեն հռոմեացիների, ժամանակակից աղբյուրը iskkon, անունը երկիրը Բյուզանդական կայսրության, հիմքը անունով է հին անունով Բյուզանդիայի մայրաքաղաք. սակայն ավելի ուշ Կարլ Մեծը թագադրվել է որպես հռոմեացիների թագավոր, քանի որ Հռոմի պապը Արեւելքից Արեւմուտք է տարել կայսերական տիտղոսը: Ֆրանսիայի թագավորությունը տեղի է ունեցել եւ միացել կրկին մի քանի անգամ, մինչեւ որ 3 թագավորությունը հայտնվել, որը, ի վերջո, կազմում է Սրբազան Հռոմեական կայսրության նեմենյան իտալական եւ Burgundy թագավորությունը. իսկ օրոք Կարլ 4 ոսկե ցուլ է 1000 356 կայսրությունը այժմ որոշ լուրջ օձ ընտրվել 7 մշտական ընտրողներ աղքատության մեջ, որը դուրս է եկել remaries հռոմեացիների 4 տիտղոսը դարձել է հարթ, բայց ոչ պսակված կայսրը 1440 ընտրվելուց հետո Ֆրիդրիխ 3 Այս սկսեց 300 ամյա ծովահեն 1 թագավորական ընտանիքի տան Habsburg Australian օրոք Maximilian 1 թլփատութիւնը ուժեղ ազդեցություն օգտագործելով քաղաքական ձեռք բերել Burgundy Իսպանիա Bohemia եւ վեեգրիա marsino գրել է Lutheranism, որը կտեւի դարեր շարունակ. է վերջին 17-րդ դարի սկզբին 18-ին մի քանի շատ կարեւոր Warrior ինչպիսիք են Ֆրանկո հոլանդական պատերազմը իննամյա պատերազմ եւ պատերազմ է իսպանական ժառանգության որոնց sobes մենք հակամարտության մասնակցել իշխանները շինարար կայսրության որպեսզի երկար հավատարիմ հաստ բայց դա ավելի շատ կապված է կաթիլներ ու բռնկման գույքը որ մեծ մասը մարտական գործողությունների եղել է Հունգարիայի տարածքում

վերջին տարիներին սուր էր մրցակցությունը միջեւ Ավստրիայի եւ Prussia հաստատ առավել ազդեցիկ գերմանական տերությունների. Սուրբ Հռոմեական կայսրությունը վերջնականապես փլուզվեց Նապոլեոնի եւ հեղափոխական Ֆրանսիայի կողմից Ավստրիան զավթվեց 1792-ում, մոռացված լարվածությունը հանգեցրեց նրան, որ վերջին կայսրը Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը 2-ը պաշտոնական լուծարեց կայսրությունը ավարտելու ավելի քան հազարամյա պատմությունը, Սուրբ կայսրության տերմինը առաջին անգամ օգտագործվեց 1157-ին, իշխող շտաուֆերների ընտանիքը, որը փորձում էր միապետի ուշադրությունը տեղափոխել transplersional Սուրբ կայսրության վրա: սուրբ բառի ավելացումը փաստորեն փորձ էր կայսրությունը բաժանել պապության ազդեցության տակ: Ինչ վերաբերում է բառի հռոմեական հետ, որ ավելի դժվար է որոշ կարող է ցույց տալ, Ակնհայտ է, որ պետությունները կատարյալ էր Հռոմեական Գերմանական նաեւ հասկանալի է, որ դա չի եղել ուղղակի շարունակությունն է Հռոմեական կայսրության եւ նույնիսկ, եթե դա այդպես չէր հակադարձել Արեւմտյան Հռոմեական կայսրությունը, որը ունեցել է Հռոմ որպես իր մայրաքաղաք եւ ավելի շուտ իր հռոմեական ծագում է կայսր տիտղոսի տեղափոխվել Կոստանդնուպոլսի Կոստանդնուպոլսի

Կենսաբանություն

Ինչու են այս բույսերը անվանվում մերկասերմներ, բացատրել դրանց դերը մարդու կյանքում և բնության մեջ:

Այս բույսերը կոչվում են մերկասերմներ, որովհետև նրանց սերմը բատված չէ պտղամսով: Մերկասերմները մարդու կյանքում և բնության մեջ մեծ դեր են խաղում, որովհետև նրանք մաքրում են օդը, նրանցից կարելի է տարբեր դեղեր ստանալ և այլն:

Դաս 11

1.Որ շարժումն են անվանում  հավասաաչափ:

Այն շարժումը, որի ընթացքում մարմինը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում հավասար ճանապարհներ՝ այդ շարժումը կոչվում է հավասարաչափ։ 

2.Կարելի է արդյոք հավասարաչափ համարել՝

ա. ժամացույցի սլաքի ծայրակետի շարժումը,

բ. թելից կախված գնդիկի տատանողական շարժումը,

գ. ջրի շարժումը գետում, որի հունը մեկ լայնանում է մեկ՝ նեղանում,

դ. մետրոյի շարժասանդուղքի շարժումը:

3.Որ մեծությունն է կոչվում հավասարաչափ շարժման արագություն ՝գրել բանաձևը:

v=s:t

4.Ինչ միավորներով է չափվում արագությունը՝ ՄՀ-ում:

1մ/վ, 1կմ/ժ

5.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհը,եթե հայտնի է նրա արագությունը ու շարժման ժամանակը, գրել բանաձևը

v*t=s

8.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժման ժամանակը, եթե հայտնի են մարմնի արագությունն ու ճանապարհը,գրել բանաձևը:

s=v*t

9.Ինչ է վեկտորը, ինչ է սկալյարը:

Այն մեծությունները, որոնք բացի թվային արժեքից ունեն նաև ուղղություն, կոչվում են վեկտորներ

Կան մեծություններ, որոնք չունեն ուղղություն և բնութագրվում են միայն թվային արժեքով, դրանք կոչվում են սկալյարներ։

10.Արտահայտեք մ/վ — ով.

      1կմ/վ    = 0,3մ/վ ;   54կմ/ժ = 15մ/վ ;

      36կմ/ժ  = 10մ/վ ;    8կմ/ժ = 2մ/վ :

Ինչպես է կախված  հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհը ժամանակից:

11.Ինչ տեսք ունի հավասարաչափ շարժման ճանապարհի գրաֆիկը:

Հավասարաչափ շարժման ճանապարհի գրաֆիկը ուղիղ գիծ է։

12.Ինչպես է շարժվում մարմինը,եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում:

Եթե մարմնի վրա չէն ազդում այն պահպանում է կանգնած կամ հավասարաչափ շարժման վիճակ։

13.Որ երևույթն  է կոչվում իներցիա:

Այլ մարմինների ազդեցության բացակայությամբ մարմնի դադարի կամ ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման պահպանելու երևույթը կոչվում է իներցիա։

14․Ինչու որոշ կենդանիներ ջրից դուրս գալիս թափահարում են իրենց:

Նրանք դա անում են

15.Շրջապատից մեկուսացված մարմինը կփոխի իր արագությունը,թե ոչ:

Շրջապատից մեկուսացված մարմինը իր արագությունը չի փոխի

Աշխարագրություն

Այլ հղում 1 2

1․ Ինչպե՞ս են որոշում բնակչության թիվը։

Բնակչության թիվը որոշում են հաշվարկելով։
2․ Ինչու՞ է  բնակչության թիվը զարգացած երկրներում ավելի քիչ, քան ոչ զարգացած երկրներում։

Որովհետև ավելի զարգացած երկրներում հիվանդությունները ավելի շատ են և հիմնականում երեխաները մահանում են։
3․ Ի՞նչ խնդիրներ կարող է հանգեցնել բնակչության արագ աճը։

Տեղ չի լինի, որ մարդիկ ապրեն, ուտելիքները չեն հերիքի և այլն։

Պատմություն

Առաջադրանք 1

Դասարանական/ Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 32-36/

Ներկայացրու վիկինգների մասին :

Վիկինգների մասին

 

«Փաստեր վիկինգների մասին»/թարգմանություն/

 

Ընտրիր հարավային, արևելյան սլավոնական մի երկիր, ներկայացրու նրա պատմությւոնը վաղեմի ժամանակաշրջանից մինչ մեր օրերը, ամփոփիր այդ երկրները համադրելով:

Սագաներ Վիկինգների մասին

Саги о викингах.

 

Այսօր կան երկու ինֆորմացիոն աղբյուրներ վիկինգների մասին <<Սագա Գրելանդցիների մասին>> և <<Սագա կարմրամազ Էրիկի մասին>>։ Իրականում այս Սագաները գրվել են այդ ճամփորություններից հարյուրավոր տարիներ անց, դրա համար էլ պետք չէ մտածել, որ դա վերջնական ճշմարտություն է։ Չնայած նրան, որ բավականին ճշգրիտ նկարագրված է  , թե ինչ է եղել  վիկինգնեի հետ ճանապարհի ընթացքում և երբ  նրանք հասել են իրենց նշանակման վայր, սագաների մեջ չի խոսվում այն մասին,թե ինչու վիկինգները լքեցին Նոր Աշխարհը և ուր ուղևորվեցին։  Այս երկու սագաների մեջ տարբեր կերպ է բնութագվում  Տորֆինն Կառլսեֆնիի  Նոր Աշխարհից հեռանալը։

<Գրենլանդացիների մասին> սագայում ասվու է, որ Տորֆինը վերադարձել էր Գլաումբեր(Իսլանդիա), իսկ <<Կարմրամազ Էրիկի մասին >> սագայում պատմվում է, որ Տորֆինը վերադարել էր իր ծննդավայրը(այս տարբերակն էլ համարվում է առավել ճշմարտանման)։ Բայց վերջին պեղումները կասկածի տակ դրեցին այդ պնդումը։ 2001-2002 թվականներին գիտնականները հայտնաբերեցի մի մեծ տուն որը գտնվում էր Գլաւմբերում գետնի տակ ։ Տան չափսերը (30х8), որը  գտնվել էր ապարաշերտի տակ,  թվագրվում է մ․թ․1104 թվականին, սիպում են ենթադրել , որ   տունը պատկանել է մի ազդեցիկ մարդու։Բացի այդ, երկար տան կառուցվածքը  հստակ ցույց է տալիս, որ այն կառուցվել է վիկինգների կողմից: