Թեման.Ուժ:Տիեզերական ձգողության ուժ:Ծանրության ուժ:Առաձգականության ուժ:Հուկի օրենք:Ուժաչափ:

1.Ինչ է բնութագրում ուժը:

Ֆիզիկայում ուժ հասկացությունը խիստ որոշակի է: Այն ֆիզիկական մեծություն է, որը քանակապես բնութագրում է մի մարմնի ազդեցությունը մյուսի վրա:

2.Որ ուժն է կոչվում 1նյուտոն(1Ն):

Միավորների ՄՀ-ում ուժի միավորը մեկ նյուտոնն է (1 Ն)։ 1 Ն -ն այն ուժն է, որը 1կգ զանգվածով մարմնի արագությունը 1վ -ում փոխում է 1մ/վ -ով։

3.Ինչպիսի մեծություն է ուժը:

Ուժ կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը, որի միջոցով նկարագրում են մարմինների փոխազդեցությունը

4.Որ ֆիզիկական  մեծություններն են վեկտորական,և որոնք՝սկալյար

P=mg

5.Ուժի ազդեցության արդյունքը ինչ մեծություններից է կախված

6.Որ մարմիններն են փոխազդում տիեզերական փոխազդեցության ուժերով

Այն բոլոր մարմինները որոնք գտնվում են Երկիր մոլորակի վրա, փոխազդում են տիեզերական փոխազդեցության ուժերով։

7.Ինչից է կախված տիեզերական  ձգողության ուժը

8.Ինչ բանաձևով է որոշվում ծանրության ուժը

9.Որ երևույթն է կոչվում դեֆորմացիա

Արտաքին ազդեցության հետևանքով մարմնի ձևի և չափերի փոփոխությունը կոչվում է դեֆորմացիա

12.Դեֆորմացիայի  օրինակների քննարկում

օրինակ քանոնի ճգվելը, կամ զսպանակի ձքելը:

10.Որ դեֆորմացիան է կոչվում առաձգական ,որը՝պլաստիկ:Բերել օրինակներ

Առանձնական է կոչվում այն դեֆորմացիան, երբ մարմնի ձևափոքվելուց հետո, մարմինը հետ է գալիս իր դիրքին, պլաստիկը՝ երբ հետ չի գալիս: Օրինակ՝ զսպանակի ձքելը և քանոնի ջարդվելը:

11.Որ ուժն են անվանում ծանրության ուժ

Այն ուժը, որով Երկիրը ձգում է մարմիններ կոչվում է ծանրության ուժ

12.Ինչպես է կախված ծանրության ուժը  մարմնի զանգվածից

14.Որ ուժն են անվանում առաձգական ուժ,և ինչպես է այն ուղղված:

առանձնականության ուժ են անվանում այն ուժը, երբ ձգման շնորհիվ զսպանակում առաջանում է ուժ: Նրա մոդուլի ուղղությնը միշտ հակառակ է ուղղված մարմնի դեֆորմացիային:

15.Հուկի օրենքի ձևակերպում

Առանձնական  դեֆորմացիայի ժամանակ տվյալ մարմնում առաջացած ուժն ուղիղ համեմատական է դեֆորմացիայի չափին:

16.Հուկի օրենքն արտահայտող բանաձևը

Fառ = kx

17.Ինչ կառուցվածք ունի ուժաչափը

Ուժաչափի հիմնական մասը զսպանակ է, որը վերջանում է կեռիկով։ Զսպանակին ամրացված է ցուցիչ։ Երբ զսպանակի կեռիկի վրա ուժ է ազդում, այն սահում է ուժաչափի հենքին ամրացված սանդղակի վրայով և ցույց է տալիս ուժի համապատասխան արժեքը։

18.Որ օրենքի վրա է հիմնված ուժաչափի աշխատանքը

Հուկի օրենքի

Ֆիզիկա

Դասագրքից լուծել հետևյալ խնդիրները. 

Ֆիզիկա 7  Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ խնդիրներ 82-91 (էջ 173):

thumbnail_82B2BD8C-C5FF-43A3-9E3D-FB9FC1F555B6

82

2տ=2000կգ

9,8*2000=19600

Պատ.19600Ն

83

0,5*9,8=4,9

պատ.4,9Ն

84

Պատ. Ծանրության ուժերը նույնն են

85

Պատ. Այո, կփոխվի

86

90:9,8=90/9,8

Պատ.90/9,8

87

0,3տ=300կգ

300:9,8=300/9,8

Պատ. կպահի

89

50Ն-30Ն=20Ն

պատ.20Ն

90

300-100=200կն

պատ.200կն

91

12+8-6=14Ն

պատ. 14Ն

ֆիզիկա

Ձգողության ուժը հատուկ էտիեզերքի բոլոր մարմիններին անկախ դրանց չափերից:Այդ ուժը անվանում են տիեզերական ձգողության ուժ: Այս ուժը կախված է մարմնի զանգվածից, և մարմինների միջև հեռավրությունից: Իսահակ Նյուտոնը ապացուցել է, որ մարմինների միջև հեռավորությունը մեծացնելիս նրանց միջև դգողության ուժը թուլանում է:

Այն ուժը, որով երկիրը ձգում է մարմինները կոչվում է ձգողության ուժ: Երկրի ձգողության ուժը նույնպես կախված է մարմնի զանգվածից (Օրինակ՝ Եթե F/m  2*m վրա ազդում է 2*F): Ոժը կարող ենք հշվել հետևյալ բանաձևով Fծ=m*g, որտեղ g=9,8 ն/կգ:Երկրի ձգողության ուժը միշտ ուղղված էդեպի երկիր:

Իներցիայի երևույթ

Իներցիա
Իներցիայի երևույթ, Այլ մարմիններին ազդեցուցյան բացակայությանբ, մարմնի դաԾծդարի կամ ուղագիծ հավասարաչափ շարժման վիճակը պահպանելու երևույթը, կոչվում է իներցիա:

Մարմինների փոխազդեցություն
Փորձը ցույց է տալիս, որ անշարժ մարմինը սկսում է շարժվել, իսկ շարժվող մարմինը արագանում, դանդաղում, կամ փոխում է իր շարժման ուղությունը միայն այն դեպքում, երբ նրա վրա ազդում է այլ մարմիններ:

Թեմա՝Հագասարաչափ շարժման արագությունը։Միջին արագություն

Վ․Ի Լուկաշիկի խնդրագրքից էջ 17, 114-125

114. V1=7.9 կմ/վ

V2=11,2 կմ/վ

V3= 16.7 կմ/վ

V1 V2 V3 (մ/վ, կմ/վ)-?

__________________________________________________________________

V1=7.9կմ/վ= 7.9 1000մ/վ= 7900 մ/վ

V1=7.9 կմ/վ=7.9 կմ/3600= 7.9*3600=28440կմ/ժ

V2=11.2կմ/վ=11.2*1000մ/վ=11200մ/վ

V2=11.2կմ/վ 11.2*3600=40320կմ/ժ

V3=16.7կմ/վ=16.7*1000մ/վ=16700մ/վ

V3=16.7 կմ/վ=16.7*3600=60120կմ/ժ

115.V=2700կմ

V2=715մ/վ

Որն է մեծ?

2700*1000=2700000

2700000:3600=750մ/վ

A-ից B=750մ/վ

B-ից A=715մ/վ

Մեծ է A-ից B-ն

117. S = 99կմ

t = 5ժ 30ր

V – ?

V=S/t=99/330ր=99*1000/330*60=5մ/վ

 

Ֆիզիկա

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից
էջ17-ից մինչև էջ24-ը,և էջ29-ից մինչև էջ30
Տարբերակ 4 (էջ 28-29)
1) Ոչ
2) երկրորդ դեպքում
3) Առաջին բեկորի զանգվածը մեծ է 3 անգամ
4) 35կգ
5) 350գ
6) 0,35կգ
Տարբերակ 1 (էջ 29)
1) 200մլ․։
2) 2մլ․։
3) 76մլ․։
Տարբերակ 2(էջ․ 30)
1) 250մլ․։
2) 5մլ․։
3) 60մլ․
Տարբերակ 3 (էջ․ 30)
1) 100մլ․։
2) 5մլ․։
3) 60մլ․։
Տարբերակ 4(էջ․ 30)
1) 1000մլ․։
2) 10մլ․։
3) 940մլ․։

Վ.Ի Լուկաշիկի խնդրագրքից էջ17-18 ՝ 113 խնդրից մինչև 125 խնդիրը:
113) 10մ/վ
114) 7900մ/վ, 11200մ/վ, 16700մ/վ, 28430մ/վ, 40320մ/վ, 60120մ/վ։
115) A կետից դեպի B կետը։
116) Դելֆինը։
117) 5 մ/վ
118) ≈ 6,66կմ/ժ
119) ≈ 1,1մ/վ, ≈ 2,8 մ/վ, ≈ 15,1մ/վ, ≈ 238 մ/վ (≈ 858 կմ/ժ)։
120) 10200կմ/ժ։
121) 600մ։
122) ≈14,2կմ։
123) 8ժ 20ր։
124) 48սմ։
125) 3600մ։

Խնդիրների լուծումներում պահպանեք խնդրի գրելաձևը:

Լրացուցիչ առաջադրանք

Ծանոթանալ Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ 43-ից մինչև էջ48 թեմաներին:

Պատրաստեք տեսանյութ՝ ձեր շրջապատում,առօրյայում հանդիպած իներցիայի երևույթի,հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժումների վերաբերյալ:

Տեսանյութում լինի  մեկնաբանություն և եզրակացություն,այն տեղադրեք ձեր բլոգներում, հղումը ուղարկեք ինձ:(g.mkhitaryan@mskh.am)

Հավասարաչափ շարժման արագություն, Արագության միավորը, Միջին արագություը

  • Հավասարաչափ շարժման արագություն անվանում են այն մեծությանը, որը թվապես հավասր է.

3.միավոր ժամանակում մարմինի անացծ ճանապարհին.

  • Տանից մինչև դպրոց եղած հեռավորուքյունը 900մ է: Տղան այդ ճանապարհ անցավ 15 ր-ում : Ի՞նչ մինջին աչագությամբ էի շարժում տղան:

S=900մ
t=15ր=900ժ
____________
v-?

V=s/t=900մ/900վ=ծ.մ/վ

Պատ՝1մ/վ

  • Երկիրը Արեգակի շուրջը պտտվում է 108000կմ/ժ արագությամբ: Այդ արագությունը արտահայտեք մ/վ-ով

V=108000կմ/ժ=108000.  1000մ/36վ

Պատ՝30000մ/վ

  • «Լենին» ատոմային սառցահատը 1ժ-ում անցնում է 33,5կմ ճանապարհ: Հաշվեք սաղահատի արագությունը

t=1ժ=3600վ
t=33,5կմ=35500մ